Občanské právo procesní

 • dovolání
 • návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky (vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů),
 • návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky (srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžitého ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem),
 • návrh na osvobození od soudních poplatků,
 • návrh na pokračování přerušeného řízení,
 • návrh na přerušení řízení,
 • návrh na uzavření soudního smíru,
 • návrh na vydání předběžného opatření,
 • návrh na zahájení řízení o osobním stavu,
 • návrh na zahájení řízení o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva,
 • návrh na zahájení řízení o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není,
 • návrh na zahájení řízení s eventuálním petitem (lze se jím v řízení sporném domáhat, aby byla žalovanému určena určitá povinnost (primární petit), a teprve když bude primární petit zamítnut, aby bylo rozhodnuto o dalším požadavku žalobce (eventuální petit); neexistuje zde tedy možnost volby plnění; soud se eventuálním petitem zabývá až v okamžiku, kdy zjistí nemožnost plnění uvedeného v primárním petitu), s alternativním petitem (dává žalovanému možnost volby způsobu plnění), petitem alternativa facultas (představuje výslovné žalobcovo prohlášení, že je ochoten přijmout místo požadovaného plnění jiné),
 • návrh na změnu žalobního návrhu,
 • návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • odvolání do výroku o náhradě nákladů řízení,
 • odvolání proti rozsudku,
 • odvolání proti rozsudku pro uznání,
 • odvolání proti rozsudku pro zmeškání,
 • odvolání proti usnesení,
 • procesní plná moc,
 • zpětvzetí žaloby,
 • žaloba na obnovu řízení,
 • žaloba o určení existence nevykonatelné pohledávky,
 • žaloba pro zmatečnost,
 • žaloba proti rozhodnutí orgánu moci výkonné, orgánu územního samosprávného celku, orgánu zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčího orgánu o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů,
 • etc.