Pravost podpisu

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky:
  1. na listině, kterou sám sepsal a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení o pravosti podpisu týká (dále jen "jednající osoba"), listinu před ním podepsala (dále jen "vlastní listina"), nebo
  2. na jiné listině, pokud ji jednající osoba před ním podepsala (dále jen "cizí listina").
 

Listinou podle předchozího odstavce se rozumí i vyplněný předtištěný formulář.
Prohlášením učiněným na cizí listině advokát nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
Prohlášení činí advokát pouze na žádost jednající osoby.
Prohlášením nemůže advokát nahradit úřední ověření podpisu na plné moci udělené mu klientem.

Prohlášení nelze učinit:

  1. na listině, která neobsahuje žádný text,
  2. na listině, která je sepsána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
  3. ohledně podpisů osob advokátovi blízkých, kterými se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní
  4. nelze-li totožnost jednající osoby zjistit z jejího občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného platného tuzemského nebo cizozemského úředního dokladu opatřeného její podobiznou, pokud tento doklad uvádí jméno a příjmení jednající osoby a rodné číslo nebo datum jejího narození
  5. odmítne-li jednající osoba souhlas s pořízením fotokopie dokladu, z nichž advokát zjistil totožnost jednající osoby.
 
Prohlášení může učinit pouze osobně advokát. Zastoupení advokáta při činění prohlášení je nepřípustné.