Notář - soudní komisař

 • dotaz na určité řízení o dědictví,
 • dotaz, zda bylo zahájeno řízení o dědictví,
 • informace o majetku zůstavitele,
 • námitka dědické nezpůsobilosti zůstavitelova dědice,
 • návrh na delegaci dědického řízení jinému soudu z důvodu vhodnosti,
 • návrh na provedení soupisu majetku zůstavitele,
 • návrh na souhlas soudu s prodejem věci náležející do dědictví v průběhu řízení o dědictví,
 • návrh na ustanovení správce dědictví,
 • návrh na zapečetění bytu/domu zůstavitele,
 • oznámení pohledávky věřitele za zůstavitelem na výzvu soudu,
 • písemné prohlášení o odmítnutí dědictví,
 • písemné prohlášení o přijetí dědictví,
 • plná moc k převzetí listiny z notářské úschovy,
 • plná moc k převzetí závěti z notářské úschovy,
 • plná moc k účasti na valné hromadě společnosti s ručením omezeným,
 • plná moc k založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií,
 • plná moc k založení společnosti s ručením omezeným,
 • plná moc k zastoupení při uzavření kupní smlouvy sepsané notářským zápisem,
 • plná moc v řízení o dědictví,
 • podnět k zahájení řízení o dědictví,
 • prohlášení o převzetí nepeněžitého závazku ve společnosti s ručením omezeným,
 • prohlášení o převzetí peněžitého závazku ve společnosti s ručením omezeným,
 • předložení závěti, listiny o vydědění, listiny o ustanovení správce dědictví a listin o odvolání těchto úkonů po smrti pořizovatele,
 • souhlas s vydáním stejnopisu notářského zápisu,
 • uplatnění dědického práva druha/družky zůstavitele/zůstavitelky v řízení o dědictví
 • uplatnění dědického práva v řízení o dědictví,
 • uplatnění relativní neplatnosti závěti zůstavitele neopomenutelným dědicem,
 • výhrady vůči listině o vydědění,
 • výhrady vůči závěti zůstavitele,
 • vyrozumění soudu o tom, že po skončení řízení o dědictví se objevil další majetek zůstavitele,
 • žádost o nahlédnutí do notářského zápisu,
 • žádost o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví,
 • žádost o přijetí listiny do notářské úschovy,
 • žádost o přijetí peněz do notářské úschovy za účelem zajištění závazku,
 • žádost o přijetí peněz do svěřenecké správy notáři,
 • žádost o přijetí závěti do notářské úschovy,
 • žádost o sepsání notářské zápisu o darovací smlouvě,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o kupní smlouvě,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o listině o vydědění,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o osvědčení,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o předmanželské smlouvě,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o rozšíření společného jmění manželů,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o smlouvě o převodu obchodního podílu,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o smlouvě o věcném břemeni,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o založení bytového družstva,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o založení společenství vlastníků,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o založení společnosti s ručením omezeným,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě k věci movité,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o závěti,
 • žádost o sepsání notářského zápisu o zúžení společného jmění manželů,
 • žádost o sepsání notářského zápisu osvědčujícího rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným,
 • žádost o vydání potvrzení o skutečnostech známých ze spisu,
 • žádost o vydání stejnopisu notářského zápisu,
 • žádost o vydání stejnopisu notářského zápisu o osvědčení,
 • žádost o započtení na dědický podíl,
 • etc.