Živnostenské právo

 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce (pro fyzické/právnické osoby)
 • Námitky proti protokolu o kontrole
 • Návrh podnikatele na provozování živnosti průmyslovým způsobem
 • Návrh zákonného zástupce na provozování živnosti jménem a na účet nezletilé fyzické osoby
 • Odpor proti příkazu
 • Odvolání proti rozhodnutí
 • Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
 • Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty (obecná úprava podle správního řádu)
 • Odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku (za vydání výpisu ze živnostenského rejstříku)
 • Ohlášení živnosti (fyzické osoby)
 • Ohlášení živnosti (právnické osoby)
 • Ohlášení živnosti (zahraniční fyzické osoby)
 • Ohlášení živnosti (zahraniční právnické osoby)
 • Omluva osoby předvolané k osobní účasti při úkonu
 • Osvědčení právního zájmu pro vydání výpisu z neveřejné části živnostenského rejstříku
 • Oznámení (fyzické osoby) o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • Oznámení (právnické osoby) o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • Oznámení dědiců (pozůstalého manžela) o pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli
 • Oznámení odpovědného zástupce o ukončení výkonu funkce
 • Oznámení podnikatele o prodeji zboží mimo provozovnu
 • Oznámení podnikatele o umístění automatů
 • Oznámení podnikatele o změnách znaků provozování živnosti průmyslovým způsobem
 • Oznámení pokračování v provozování živnosti (§ 31 odst. 13 ŽZ).
 • Oznámení pokračování v provozování živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva
 • Oznámení přerušení provozování živnosti
 • Oznámení zahájení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení změn (u koncesované živnosti)
 • Oznámení změn (u ohlašovací živnosti)
 • Oznámení změn stanovených pro ohlášení živnosti.
 • Plná moc
 • Plná moc k převzetí písemnosti doručované do vlastních rukou adresáta
 • Plná moc k zastoupení účastníka ve správním řízení (obecná úprava podle správního řádu)
 • Podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
 • Podnět k výkonu živnostenské kontroly a oznámení podezření ze spáchání správního deliktu
 • Podnět k zahájení řízení o zrušení živnostenského oprávnění - důvod podle § 58 odst. 1 písm. a) zák. č. 455/1991 Sb.
 • Podnět účastníka k opatření proti nečinnosti
 •  Pozn.: Tento vzor bude revidován. 
 • Přihláška k vykonání zkoušky podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pro získání odborné způsobilosti
 • Přihláška ke zkoušce nahrazující odbornou způsobilost
 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti
 • Sdělení o provozování živnosti
 • Souhlas vlastníka (spoluvlastníka, správce) bytu (nemovitosti) s provozováním živnosti v provozovně
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou (ke schválení živnostenskému úřadu)
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou zahraniční právnickou osobou (ke schválení živnostenskému úřadu)
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou zahraniční fyzickou osobou (ke schválení živnostenskému úřadu)
 • Žádost (fyzické osoby) o osvědčení pro jednu a více živností
 • Žádost (právnické osoby) o osvědčení pro jednu a více živností
 • Žádost (zahraniční fyzické osoby) o osvědčení pro jednu a více živností
 • Žádost (zahraniční právnické osoby) o vydání osvědčení pro jednu a více živností
 • Žádost o doručování písemností na adresu pro doručování. Žádost o doručování písemností na elektronickou adresu
 • Žádost o koncesi (fyzické osoby)
 • Žádost o koncesi (právnické osoby)
 • Žádost o koncesi (zahraniční fyzické osoby)
 • Žádost o koncesi (zahraniční právnické osoby)
 • Žádost o prodloužení lhůty k odstranění závad v ohlášení živnosti
 • Žádost o prodloužení lhůty k odstranění závad žádosti o koncesi.
 • Žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu
 • Žádost o prominutí zmeškání úkonu
 • Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku
 • Žádost o zhotovení duplikátu
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - § 58 odst. 1 písm. c) zák. č. 455/1991 Sb.
 • Žádost podnikatele o doložku právní moci (nebo vykonatelnosti) na stejnopisu rozhodnutí
 • Žádost podnikatele o opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí
 • Žádost podnikatele o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí