Úschova

Úschova peněz, cenných papírů nebo jiného majetku advokátem se provádí na základě smlouvy s klientem o úschově nebo o správě majetku. Smlouva musí mít písemnou formu.

Úschova peněz

Advokát přebírá v souvislosti s výkonem advokacie od klienta nebo třetí osoby do úschovy peníze (dále jen "prostředky klienta")

  1. v hotovosti v české nebo v cizí měně; advokát je oprávněn převzít prostředky klienta v hotovosti nejvýše do částky 15 000 EUR; takto převzaté prostředky klienta je advokát povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, uložit na zvláštní účet advokáta u banky;
  2. jejich složením na zvláštní účet advokáta u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle příslušných právních předpisů k přijímání vkladů (dále jen "banka"); při výběru banky přihlédne advokát k případným požadavkům klienta, nebo
  3. jejich bezhotovostním převodem na zvláštní účet advokáta u banky.

 

Platby z uložených prostředků klienta ve prospěch advokáta nebo jiných osob, zejména platba odměny advokáta, nejsou přípustné s výjimkou případů, kdy takovou platbu umožňuje právní předpis nebo pokud klient, za něhož má být platba provedena, k ní dal písemný souhlas anebo to vyplývá ze smlouvy uzavřené s klientem, popřípadě pokud platba byla nařízena rozhodnutím soudu nebo jiným k tomu oprávněným orgánem.

Úschova cenných papírů a jiného majetku

Cenné papíry nebo jiný majetek převzatý advokátem do úschovy advokát uloží v bezpečnostní schránce pronajaté na své jméno u banky (dále jen "bezpečnostní schránka"). Umožňují-li to právní předpisy, lze cenné papíry nebo jiný majetek převzatý do úschovy též uložit v trezoru advokáta, je-li tímto způsobem zajištěna jeho dostatečná ochrana.

Smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky advokáta, který vykonává advokacii samostatně, obsahuje ustanovení o tom, že v případě, kdy advokát byl vyškrtnut ze seznamu advokátů nebo mu byl pozastaven výkon advokacie anebo mu ve výkonu advokacie brání jiná překážka, přechází dispoziční právo k bezpečnostní schránce na jeho zástupce nebo nástupce.

Přístup do bezpečnostní schránky může mít pouze advokát nebo jiná jím zmocněná osoba. Advokát může cenné papíry nebo jiný majetek vydat jen klientovi nebo tomu, kdo se prokáže zvláštní plnou mocí opravňující ho k převzetí cenných papírů nebo jiného majetku. Advokát může požadovat, aby podpis zmocnitele byl úředně ověřen.