Trestní právo

 • nabídka peněžité záruky učiněná obviněným,
 • nabídka peněžité záruky učiněná osobou odlišnou od obviněného,
 • nabídka zájmového sdružení za dovršení nápravy odsouzeného s návrhem na podmíněně propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody,
 • nabídka zájmového sdružení za převýchovu odsouzeného, u kterého bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem,
 • nabídka záruky zájmového sdružení za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo zastaveno,
 • námitky proti opatření o přibrání státního orgánu, vědeckého ústavu, vysoké školy nebo instituce specializované na znaleckou činnost k vypracování znaleckého posudku,
 • námitky proti opatření o přibrání znalce,
 • návrh advokáta na odnětí a přikázání věci (na delegaci),
 • návrh advokáta na vyloučení soudce nebo přísedícího z vykonávání úkonů trestního řízení z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 tr. řádu,
 • návrh na změnu výše peněžité záruky,
 • návrh na zrušení peněžité záruky,
 • návrh obhájce na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za obhajobu obviněného vůči státu (ustanovený obhájce nebo zvolený obhájce, pokud byl obviněnému přiznán nárok na obhajobu bezplatnou),
 • návrh obviněného (obžalovaného) na přiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.a) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.b) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.c) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.e) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.f) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm.a) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm.b) tr. řádu,
 • návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm.c) tr. řádu,
 • návrh poškozeného na přiznání nároku na náhradu škody,
 • návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu,
 • návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému nahradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiných nákladů souvisejících s účasti poškozeného v trestním řízení,
 • návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody,
 • návrh poškozeného na zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování z důvodu uvedených v § 40a odst. 1 tr. řádu,
 • návrh poškozeného, kterému byl přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, na zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupování,
 • návrh ustanoveného zmocněnce poškozeného na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za zastupování poškozeného vůči státu,
 • návrh zmocněnce poškozeného na zproštění povinnosti zastupovaní poškozeného, kterému byl přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu,
 • oznámení obhájce, že se hodlá zúčastnit vyšetřovacím úkonů,
 • oznámení obviněného o změně obhájce,
 • oznámení obviněného o zvolení dalšího obhájce včetně určení obhájce pro přijímání písemností a vyrozumívání o úkonech trestního řízení,
 • písemný slib obviněného,
 • podnět soudu na odnětí a přikázání věci (na delegaci),
 • prohlášení důvěryhodné osoby o souhlasu s umístěním mladistvého v její péči jako náhrady za vazbu,
 • prohlášení obviněného o nepožadování překladu rozhodnutí uvedených v § 28 odst. 2 tr. řádu,
 • prohlášení obviněného podle § 172 odst. 4 tr. řádu, že trvá na projednání věci,
 • prohlášení obviněného, že trvá na projednání věci zastavené důvodu uvedených v § 11 odst. 1 písm. a, b, i) tr. řádu,
 • prohlášení poškozeného o vzdání se procesních práv poškozeného,
 • sdělení poškozeného o určení adresy pro účely doručování,
 • sdělení zákonného zástupce o zvolení obhájce obviněnému, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena,
 • souhlas mladistvého s umístěním v péči důvěryhodné osoby jako náhrady za jeho vazbu
 • souhlas poškozeného s trestním stíháním,
 • souhlas účastníka odposlouchávané stanice s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu,
 • souhlas uživatele jiných prostor a pozemků s prohlídkou,
 • souhlas uživatele se zjištěním údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí policejního orgánu o zahájení trestního stíhání mladistvého dle § 160 odst. 1 tr. řádu,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby písemným slibem v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby a písemným slibem v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu a nabídky peněžité záruky v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu a nahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu a nenahrazení vazby umístěním v péči důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby a písemného slibu v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby s návrhem na nahrazení vazby jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby v přípravné řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka mladistvému v řízení před soudem,
 • stížnost mladistvého proti usnesení soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby písemným slibem a dohledem probačního úředníka osoby v přípravném řízení,
 • stížnost obhájce proti rozhodnutí o předání ke kárnému postihu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí o vyloučení zvoleného obhájce z obhajování,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí nabízené záruky důvěryhodné osoby nebo zájmového sdružení občanů,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí o zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí policejního orgánu o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o ponechání ve vazbě podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o ponechání ve vazbě podle § 71 odst. 5 tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o prodloužení lhůty pozorování ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o připadnutí peněžité záruky státu z důvodu uvedených v § 73a odst. 3 tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nepřijetí nabídky peněžité záruky podle § 73a odst. 2 písm. b) tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu jako náhrady za vazbu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby peněžitou zárukou,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby dle § 71 odst. 3 tr. řádu - přípravné řízení,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby dle § 71 odst. 4 tr. řádu - přípravné řízení,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o postoupení věci podle § 171 odst. 1 tr. řádu jinému orgánu,
 • stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm.a) tr. řádu,
 • stížnost odsouzeného proti rozhodnutí předsedy senátu o jeho povinnosti nahradit státu náklady vzniklé ustanovením zmocněnce poškozenému,
 • stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a jejich výši,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o nařízení pozorování mladistvého ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o omezení výše peněžité jistoty k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o přenechání ke kázeňskému potrestání nebo pořádkovému opatření,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za obhajobu obviněného vůči státu (obhájce byl obviněnému buď ustanoven, nebo byl obviněnému přiznán nárok na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu),
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o uložení věci vydané nebo odňaté do úschovy soudu,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o upuštění od zajišťovacích úkonů na majetku obviněného k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o vrácení věci nebo vydání věci, která byla vydána či odňata,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zajištění nároku poškozeného na náhradu škody,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o omezení zajištění peněžitých prostředků na účtu banky,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení zajištění peněžitých prostředků na účtu banky,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zrušení peněžité jistoty k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zrušení zajištění majetku obviněného k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí předsedy senátu o návrhu poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému nahradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka obžalovanému, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena,
 • stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu pro mládež o prodloužení lhůty pozorování mladistvého ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu,
 • stížnost oprávněných osob proto rozhodnutí o zajištění peněžitých prostředků na účtu banky,
 • stížnost osob oprávněných podat návrh na změnu výše peněžité záruky proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na změnu výše peněžité záruky,
 • stížnost osob oprávněných podat návrh na změnu výše peněžité záruky proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí návrhu na změnu výše peněžité záruky - přípravné řízení,
 • stížnost osob oprávněných podat návrh na zrušení peněžité záruky proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí návrhu na zrušení peněžité záruky - přípravné řízení,
 • stížnost osob oprávněných podat návrh na zrušení peněžité záruky proto rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení peněžité záruky,
 • stížnost osob oprávněných podat stížnost ve prospěch obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby,
 • stížnost poškozeného proti rozhodnutí o omezení zajištění majetku obviněného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody nebo o vynětí věci ze zajištění,
 • stížnost poškozeného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si poškozený vyžádá,
 • stížnost poškozeného proti rozhodnutí o zrušení zajištění majetku obviněného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody,
 • stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o návrhu na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu,
 • stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupování,
 • stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o postoupení věci jinému orgánu podle § 171 odst. 1 tr. řádu,
 • stížnost proti rozhodnutí o opravě vyhotovení a opisu usnesení,
 • stížnost proti rozhodnutí o svědečném,
 • stížnost proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka poškozenému k výkonu práv poškozeného,
 • stížnost proti rozhodnutí soudu o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu,
 • stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby s návrhem nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby v přípravném řízení,
 • stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti mladistvého o propuštění z vazby na svobodu v přípravném řízení,
 • stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení,
 • stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost ustanoveného obhájce proti rozhodnutí o zproštění povinnosti obhajování,
 • stížnost ustanoveného zmocněnce proti rozhodnutí o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za zastupování poškozeného vůči státu,
 • stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí peněžité záruky a písemného slibu mladistvého v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí písemného slibu mladistvého a nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí písemného slibu mladistvého a nenahrazení vazby umístěním mladistvého v péči důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby a písemného slibu mladistvého v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce mladistvého proti usnesení soudce o vzetí mladistvého do vazby s návrhem nahrazení vazby peněžitou zárukou v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce proti rozhodnutí státního zástupce o ustanovení opatrovníka mladistvému v přípravném řízení,
 • stížnost zákonného zástupce proti rozhodnutí státního zástupce o ustanovení opatrovníka obviněnému v přípravném řízení,
 • stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby v přípravném řízení,
 • stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti mladistvého o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení,
 • stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti mladistvého o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • stížnost zákonných zástupců mladistvého proti usnesení soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení,
 • stížnost zvoleného obhájce proti rozhodnutí o vyloučení z obhajování,
 • stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na přiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu,
 • stížnosti proti rozhodnutí o vyloučení soudce nebo přísedícího z vykonávání úkonů trestního řízení,
 • trestní oznámení učiněné ústně do protokolu,
 • trestní oznámení učiněné v písemné formě,
 • upozornění obviněného na důvody nutné obhajoby se stanovením lhůty k zvolení obhájce v řízení před soudem,
 • vyjádření obviněného k vyloučení zvoleného obhájce z obhajování,
 • vyjádření obviněného k zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování,
 • vyjádření ustanoveného obhájce k zproštění povinnosti obhajování,
 • vyjádření zúčastněné osoby k návrhu státního zástupce na zabrání věci,
 • vyjádření zvoleného obhájce k vyloučení z obhajování,
 • vzdání se práva stížnosti oprávněnou osobou,
 • záruka zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby,
 • zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním,
 • zpětvzetí stížnosti oprávněnou osobou,
 • žádost majitele účtu o omezení zajištění peněžitých prostředků na účtu u banky,
 • žádost majitele účtu o zrušení zajištění peněžitých prostředků na účtu u banky,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby peněžitou zárukou v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby písemným slibem a dohledem probačního úředníka v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby písemným slibem v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby umístěním v péči důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby a písemným slibem v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby v přípravném řízení,
 • žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu v přípravném řízení,
 • žádost o odborné vyjádření v řízení před soudem,
 • žádost o vrácení nebo vydání věci, která byla vydána či odňata,
 • žádost obviněného o navracení lhůty k podání opravného prostředku,
 • žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu,
 • žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby dohledem probačního úředníka,
 • žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby peněžitou zárukou,
 • žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby písemným slibem,
 • žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby zárukou zájmového sdružení občanů nebo zárukou důvěryhodné osoby,
 • žádost obviněného o upuštění od zajišťovacím úkonů k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty,
 • žádost obviněného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá,
 • žádost obviněného o zrušení zajištění jeho majetku k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty,
 • žádost obžalovaného o zproštění povinnosti ustanoveného obhájce z obhajování z důležitých důvodu,
 • žádost oprávněných osob o omezení výše peněžité jistoty složené k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody,
 • žádost oprávněných osob o zrušení peněžité jistoty složené k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody,
 • žádost poškozeného nebo svědka o poskytnutí informací podle § 44a odst. 1 písm. a), b) tr. řádu,
 • žádost poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si poškozený vyžádá,
 • žádost toho, proti němuž se vede trestní stíhání, a poškozeného na přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce,
 • žádost ustanoveného obhájce o zproštění povinnosti obhajování z důležitých důvodu,
 • etc.