Stavební řízení

 • Doložka právní moci
 • Doložka vykonatelnosti
 • Dotaz na jinou osobu než povinného k provedení exekuce náhradním výkonem
 • Dotaz správního úřadu osobě, zda souhlasí s ustanovením společným zmocněncem.
 • Exekuční příkaz k vyklizení
 • Exekuční výzva
 • Obal správního spisu
 • Obal utajené části správního spisu
 • Odložení opakovaného podnětu k přezkumnému řízení
 • Odložení podnětu k přezkumnému řízení
 • Opatření správního úřadu o vyhovění žádosti o opatření podkladu pro vydání správního rozhodnutí účastníkem řízení
 • Oznámení o chybném vyznačení právní moci nebo vykonatelnosti (veřejná vyhláška)
 • Oznámení o nařízení ústního jednání
 • Oznámení o odložení podnětu k zahájení řízení z moci úřední
 • Oznámení o podání odvolání v řízení s velkým počtem účastníků (veřejná vyhláška)
 • Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí
 • Oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků (veřejná vyhláška)
 • Oznámení o zahájení řízení z moci úřední
 • Oznámení o změně příslušnosti veřejnou vyhláškou
 • Oznámení záměru ustanovit znalce
 • Písemná informace správního úřadu o řízení
 • Podnět nadřízenému správnímu úřadu k delegaci podle § 131 odst. 4 správního řádu
 • Podnět nadřízenému úřadu k atrakci z důvodu podle § 131 odst. 1 písm. b) tr. řádu
 • Podnět nadřízenému úřadu k atrakci z důvodu podle § 131 odst. 1 písm. a) tr. řádu
 • Potvrzení o vydání rozhodnutí na místě
 • Pověření k provedení exekuce náhradním výkonem
 • Prohlášení správního úřadu o příjímání písemnosti v jiném než úředním jazyce - pro neurčitý počet řízení
 • Protokol o místním šetření
 • Protokol o poučení účastníka řízení o následcích porušení povinnosti mlčenlivosti
 • Protokol o přijetí ústního podání výslechem oznamovatele
 • Protokol o přijetí ústního podnětu k zahájení řízení z moci úřední
 • Protokol o udělení plné moci
 • Protokol o udělení plné moci pro celé řízení (generální plná moc)
 • Protokol o ústním podání
 • Protokol o ústním podání
 • Protokol o výslechu svědka
 • Protokol o výslechu svědka
 • Protokol o výslechu účastníka řízení
 • Protokol o zajištění důkazů ohledáním věci movité
 • Předkládací dopis
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o nařízení obnovy řízení - rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o pořádkovém deliktu - odepření podat vysvětlení faktickým odmítnutím
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o pořádkovém deliktu - odepřením podat vysvětlení nedostavením se na předvolání
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o povolení obnovy řízení na žádost účastníka řízení
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o předběžném opatření
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o uložení donucovací pokuty
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o uložení povinnosti hradit náklady řízení
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o uplatněných nákladech řízení
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení pro opožděnost
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení pro nedůvodnost
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení v rámci autoremedury
 • Předkládací dopis k usnesení o odnětí a přikázání věci
 • Předkládací dopis k usnesení o povinnosti složit zálohu na exekuci
 • Předkládací dopis k usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí
 • Předkládací dopis k usnesení o přerušení řízení
 • Předkládací dopis k usnesení o ustanovení opatrovníka z důvodu, že účastníkovi brání právní překážka činit úkony v řízení.
 • Předkládací dopis k usnesení o zahájení přezkumného řízení
 • Předkládací dopis k usnesení o zajištění důkazu
 • Předkládací zpráva k usnesení o odložení žádosti k zahájení řízení:
 • Předvolání osoby k podání vysvětlení
 • Překládací dopis k usnesení o zastavení řízení z důvodů uvedených v § 66 odst. 1 správního řádu
 • Příkaz k zaplacení pokuty
 • Příkaz rozhodnout ve stanovené lhůtě
 • Přílohový obal
 • Rozhodnutí o částečném přiznání uplatněných nákladů řízení
 • Rozhodnutí o námitkách
 • Rozhodnutí o nařízení obnovy řízení - rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem
 • Rozhodnutí o nepřiznání uplatněných nákladů řízení
 • Rozhodnutí o opravě výroku písemného vyhotovení rozhodnutí
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - odepření podat vysvětlení faktickým odmítnutím
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - odepřením podat vysvětlení nedostavením se na předvolání
 • Rozhodnutí o povolení obnovy řízení na žádost účastníka řízení
 • Rozhodnutí o předběžném opatření - vyhovění žádosti účastníka řízení
 • Rozhodnutí o přiznání uplatněných nákladů řízení - celých uplatněných nároků na náhradu nákladů řízení
 • Rozhodnutí o uložení donucovací pokuty
 • Rozhodnutí o uložení povinnosti hradit náklady řízení
 • Rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání na základě žádosti jiného účastníka řízení odvolacím správním úřadem z důvodu hrozby vážné újmy
 • Rozhodnutí o zamítnutí nepřípustného odvolání
 • Rozhodnutí o zamítnutí opožděného odvolání
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení pro nedůvodnost
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení pro opožděnost
 • Rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení a vrácení věci nalézacímu správnímu úřadu
 • Rozhodnutí o zrušení předběžného opatření
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o zamítnutí odvolání a potvrzení napadeného rozhodnutí
 • Rozhodnutí odvolacího úřadu o zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci nalézacímu správnímu úřadu
 • Sdělení o oprávněných úředních osobách účastníkovi řízení
 • Sdělení osobě neslyšící o ustanovení tlumočníka
 • Sdělení správního úřadu jiné osobě, že nebyla vybrána k provedení exekuce náhradním výkonem
 • Sdělení správního úřadu účastníkovi řízení, že nepožaduje překlad písemnosti do úředního jazyka
 • Soupis doložek právní moci
 • Spisový přehled
 • Upozornění rejstříkového soudu na nesoulad skutečného právního stavu se stavem zápisu v obchodním rejstříku
 • Úřední záznam o nahlédnutí do správního spisu policistou
 • Úřední záznam o nahlédnutí do správního spisu účastníkem řízení s potvrzením o převzetí kopií jednotlivých písemnosti
 • Úřední záznam o nedostavení se na předvolání k podání vysvětlení
 • Úřední záznam o nedostavení se svědka na předvolání k výslechu
 • Úřední záznam o obsahu úkonu provedeného jinou než písemnou formou
 • Úřední záznam o přijetí telefonického podání
 • Usnesení nadřízenému správnímu úřadu o delegaci podle § 131 odst. 4 správního řádu
 • Usnesení o atrakci z důvodu podle § 131 odst. 1 písm. a) tr. řádu
 • Usnesení o atrakci z důvodu podle § 131 odst. 1 písm. b) tr. řádu
 • Usnesení o delegaci podle § 131 odst. 2 písm. b) správního řádu
 • Usnesení o neprodloužení lhůty k provedení úkonů
 • Usnesení o neprominutí zmeškání úkonu
 • Usnesení o nepřihlédnutí k námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Usnesení o nevyhovění námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Usnesení o nevyhovění návrhu na prohlášení ústního jednání za veřejné
 • Usnesení o nevyhovění žádosti o přerušení řízení zahájeného z úřední povinnosti
 • Usnesení o nevyhovění žádosti o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka řízení jinou osobou
 • Usnesení o nezastavení řízení - absence souhlasu účastníka
 • Usnesení o odepření nahlédnutí do správního spisu
 • Usnesení o odložení exekuce na žádost povinného
 • Usnesení o odložení žádosti k zahájení řízení
 • Usnesení o odnětí a přikázání věci
 • Usnesení o opravě zřejmých nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí
 • Usnesení o pokračování v exekuci, která byla odložena
 • Usnesení o povinnosti složit zálohu na exekuci
 • Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonů
 • Usnesení o prominutí zmeškání úkonu
 • Usnesení o předvedení osoby k podání vysvětlení
 • Usnesení o přerušení řízení - na žádost účastníka řízení
 • Usnesení o přerušení řízení - nezaplacení správního poplatku
 • Usnesení o přerušení řízení - probíhá řízení o předběžné otázce
 • Usnesení o přerušení řízení-do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi.
 • Usnesení o převzetí věci
 • Usnesení o určení lhůty k provedení úkonů
 • Usnesení o určení, že osoba je účastníkem řízení
 • Usnesení o určení, že osoba není účastníkem řízení
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka (kolizní opatrovník)
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka (účastník neznámého sídla)
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka z důvodu, že účastníkovi brání právní překážka činit úkony v řízení.
 • Usnesení o ustanovení společného zmocněnce
 • Usnesení o ustanovení tlumočníka osobě neslyšící
 • Usnesení o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka řízení jinou osobou
 • Usnesení o vyhovění námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Usnesení o vyhovění návrhu na prohlášení ústního jednání za veřejné
 • Usnesení o vyloučení úřední osoby na základě jejího oznámení
 • Usnesení o zahájení přezkumného řízení
 • Usnesení o zániku funkce opatrovníka
 • Usnesení o zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 115 písm. a) správního řádu
 • Usnesení o zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 115 písm. b) správního řádu
 • Usnesení o zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 115 písm. c) správního řádu
 • Usnesení o zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 115 písm. e) správního řádu
 • Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodů zpětvzetí odvolání
 • Usnesení o zastavení přezkumného řízení pro nedůvodnost
 • Usnesení o zastavení přezkumného řízení pro prekluzi lhůt
 • Usnesení o zastavení řízení - řízení vedené z úřední povinnosti
 • Usnesení o zastavení řízení - zpětvzetí žádosti
 • Usnesení o zastavení řízení - žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen
 • Usnesení o zastavení řízení - žadatel zemřel nebo zanikl
 • Usnesení o zastavení řízení nalézacím správním úřadem po podání odvolání a před předložením spisu odvolacímu správnímu úřadu
 • Usnesení o zrušení ustanoveného opatrovníka a ustanovení nového
 • Veřejná vyhláška
 • Vrácení nesprávně předloženého odvolání zpět nalézacímu správnímu úřadu
 • Výpravné razítko
 • Vyrozumění nadřízeného správního úřadu o nemožnosti určit jinou oprávněnou úřední osobu
 • Vyrozumění nového účastníka řízení v průběhu řízení
 • Vyrozumění o nezproštění mlčenlivosti úřední osoby
 • Vyrozumění o odnětí a přikázání věci (veřejná vyhláška)
 • Vyrozumění o pokračování v exekuci, která byla odložena
 • Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí (veřejná vyhláška)
 • Vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání
 • Vyrozumění o převzetí věci (veřejná vyhláška)
 • Vyrozumění o rozhodnutí o účastenství v řízení
 • Vyrozumění o tom, že ke změně příslušnosti nedošlo
 • Vyrozumění o zajištění důkazu a možnosti se zajištění důkazu účastnit a vyjádřit se k němu
 • Vyrozumění o zániku funkce opatrovníka
 • Vyrozumění o zproštění mlčenlivosti úřední osoby
 • Vyrozumění obce o nařízení exekuce vyklizením
 • Vyrozumění ostatních žadatelů o okamžiku zahájení řízení o žádosti
 • Vyrozumění podatele o zahájení řízení z moci úřední na základě podnětu
 • Vyrozumění povinného o nařízení exekuce vyklizením
 • Vyrozumění povinného o úschově movitých věci a možnosti tyto věci převzít
 • Vyrozumění povinného o uskladnění věcí, které jsou předmětem exekuce
 • Vyrozumění účastníka o chybném vyznačení právní moci nebo vykonatelnosti
 • Vyrozumění účastníka o zastavení přezkumného řízení pro nedůvodnost
 • Vyrozumění účastníka o zastavení přezkumného řízení pro prekluzi lhůt
 • Vyrozumění účastníka řízení o atrakci z důvodu podle § 131 odst. 1 písm. a) tr. řádu
 • Vyrozumění účastníka řízení o návrhu na prohlášení ústního jednání za veřejné
 • Vyrozumění účastníka řízení o opravě protokolu
 • Vyrozumění účastníka řízení o opravě protokolu (bez přímého uvedení opravy)
 • Vyrozumění účastníka řízení o ustanovení opatrovníka jeho zmocněnci neznámého pobytu
 • Vyrozumění účastníků o pokračování v řízení
 • Vyrozumění účastníků o vydání příkaz rozhodnout ve stanovené lhůtě (veřejná vyhláška)
 • Vyrozumění účastníků řízení o zahájení řízení na žádost
 • Vyznačení vyhlášení rozhodnutí
 • Výzva k doručení písemnosti veřejnou vyhláškou ve správních obvodech více obcí
 • Výzva k odstranění vad žádosti
 • Výzva k podání žádosti o zahájení řízení o předběžné otázce
 • Výzva k předložení oprávnění jednat za právnickou osobu
 • Výzva k úhradě správního poplatku
 • Výzva k vyjádření k podanému odvolání
 • Výzva občanu České republiky příslušnému k národnostní menšině k obstarání si tlumočníka na náklady správního úřadu
 • Výzva správního úřadu o doručení písemnosti prostřednictvím obecní policie
 • Výzva správního úřadu ostatním účastníkům řízení, zda souhlasí se zastavením řízení zahájeného na žádost
 • Výzva správního úřadu Policii ČR o doručení písemnosti
 • Výzva účastníku řízení k obstarání si tlumočníka na své náklady
 • Výzva účastníkům řízení k volbě společného zmocněnce
 • Záznam do spisu o vzdání se nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkem řízení.
 • Záznam o podaném vysvětlení - dodatečný bez přítomnosti osoby podávající vysvětlení
 • Záznam o podaném vysvětlení - protokol
 • Záznam o stížnosti podané ústně
 • Žádost o odborné vyjádření lékaře
 • Žádost správního úřadu orgánu sociálně-právní ochrany dětí o zjištění názoru nezletilého dítěte