Správní právo

 • Čestné prohlášení ohledně skutečnosti podle § 6 odst. 1 písm. f) zák. č. 455/1991 Sb.
 • Čestné prohlášení právnické osoby
 • Čestné prohlášení účastníka řízení
 • Doručování veřejnou vyhláškou
 • Dotaz místně příslušného správního úřadu jiného věcně příslušnému správnímu úřadu na jeho souhlas s postoupením věci a záznam o souhlasu
 • Dotaz správního úřadu osobě, zda souhlasí s tím, aby byl ustanoven opatrovníkem
 • Dotaz účastníka řízení na jeho souhlas s postoupením věci
 • Dožádání
 • Námitky účastníka řízení proti postoupení věci správním úřadem jinému správnímu úřadu z důvodu dovozené nepříslušnosti
 • Nařízení ústního jednání
 • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí na peněžité plnění soudem
 • Návrh na registraci honebního společenstva
 • Návrh na registraci občanského sdružení
 • Návrh na uznání honitby
 • Návrh na vyloučení odkladného účinku případného odvolání
 • Návrh na zahájení sporného řízení
 • Návrh na zahájení správního řízení z podnětu účastníka řízení
 • Návrh na zastavení řízení na základě zpětvzetí návrhu na jeho zahájení
 • Návrh nadřízenému správnímu úřadu na prodloužení lhůty k provedení úkonů v rámci dožádání
 • Návrh oprávněného na soudní výkon správního rozhodnutí
 • Návrh správního úřadu na uzavření a schválení smíru
 • Návrh účastníka na obnovu řízení
 • Návrh účastníka na zrušení ustanovení znalce
 • Návrh účastníka řízení na doplnění dokazování
 • Návrh účastníka řízení na smír
 • Návrh účastníka řízení na ustanovení opatrovníka jinému účastníkovi řízení
 • Návrh účastníka řízení na ustanovení znalce k posouzení odborné otázky
 • Návrh účastníků správního řízení na jeho přerušení
 • Nové rozhodnutí o dodatečné změně lhůty ke splnění povinnosti
 • Nové rozhodnutí o vyhovění žádosti, která byla pravomocně zamítnuta
 • Odepření udělení souhlasu nadřízeného správního úřadu k dalšímu postoupení již postoupené věci pro předčasnost
 • Odepření udělení souhlasu nadřízeného správního úřadu k dalšímu postoupení již postoupené věci pro nedůvodnost
 • Odepření udělení souhlasu nadřízeného správního úřadu k odmítnutí provedení úkonů v rámci dožádání
 • Odepření znalce vypracovat znalecký posudek z důvodů uvedených v ust. § 11 odst. 1 zák.č. 36/1967 Sb.
 • Odevzdání věci ke kázeňskému projednání
 • Odložení podnětu k přezkumnému řízení
 • Odmítnutí správního úřadu vyhovět výzvě jiného správního úřadu k součinnosti
 • Odvolání
 • Odvolání povinného proti rozhodnutí správního úřadu o povinnosti předložit věc nebo strpět ohledání věci na místě samém
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na střední školu
 • Odvolání proti rozhodnutí o pořádkovém opatření
 • Odvolání proti rozhodnutí správního úřadu o předběžném opatření
 • Omluva předvolávané osoby z předvolání
 • Omluva účastníka řízení z ústního jednání s žádostí o jeho odložení
 • Opatření o zproštění mlčenlivosti úřední osoby po souhlasu dotčené osoby
 • Opatření o zproštění mlčenlivosti úřední osoby po souhlasu dotčené osoby
 • Opatření odvolacího správního úřadu o odnětí věci z důvodu nečinnosti nalézacího správního úřadu (opatření o atrakci)
 • Opatření v případě obchodní společnosti či družstva jako účastníka řízení neznámého sídla
 • Oprava chyb v písemném vyhotovení rozhodnutí
 • Oznámení dožádaného správního úřadu o nemožnosti splnit dožádání s žádosti o prodloužení lhůty k jeho vyhovění
 • Oznámení konání veřejné sbírky
 • Oznámení o chybném vyznačení právní moci
 • Oznámení o konání sbírky prodejem předmětů
 • Oznámení o konání sbírky prostřednictvím veřejných kulturních a sportovních vystoupení
 • Oznámení o konání shromáždění
 • Oznámení o možnosti převzít písemnost
 • Oznámení o nařízení ústního jednání
 • Oznámení o nezdržování se v místě doručování
 • Oznámení o odložení podnětu k zahájení řízení z moci úřední
 • Oznámení o otevření pokladničky určené k přijímání příspěvků
 • Oznámení o postoupení podnětu k zahájení řízení z moci úřední
 • Oznámení o postoupení podnětu k zahájení řízení z moci úřední
 • Oznámení o překročení lhůty k vyřízení stížnosti
 • Oznámení o úhradě správního poplatku za kopie písemností ze správního spisu
 • Oznámení o ukončení dokazování a seznámení účastníka řízení správním úřadem s podklady pro rozhodnutí
 • Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se podklady pro vydání rozhodnutí
 • Oznámení o ukončení sbírky z důvodu zániku účelu veřejné sbírky
 • Oznámení o zahájení veřejné sbírky
 • Oznámení o změně příslušnosti
 • Oznámení o změně účelu sbírky
 • Oznámení odvolacího správního úřadu skutečností odůvodňujících podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti se zjištěnými průtahy v řízení
 • Oznámení ostatním účastníkům řízení prominutí zmeškané lhůty
 • Oznámení počtu a umístění pokladniček určených pro přijímání příspěvků
 • Oznámení podateli, který není účastníkem řízení o odložení jeho podání bez zahájení řízení
 • Oznámení právnické osoby o změně údajů uvedených v oznámení konání sbírky
 • Oznámení skutečností odůvodňujících porušení povinností znalce správním úřadem předsedovi krajského soudu
 • Oznámení správního úřadu o nepokračování ve správním řízení z důvodu úmrtí navrhovatele
 • Oznámení správního úřadu o prodloužení lhůty pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí k žádosti účastníka řízení
 • Oznámení správního úřadu o provedení řízení v případě místní příslušnosti více správních úřadu
 • Oznámení správního úřadu o skutečnostech odůvodňující podezření ze spáchání trestného činu vyplývající z jednání svědka odpírajícího výpověď
 • Oznámení správního úřadu o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení účastníkem s dotazem na souhlas ostatních účastníků řízení před zastavením řízení
 • Oznámení správního úřadu oznamovateli, který není účastníkem řízení, o způsobu vyřízení jeho námitky podjatosti pracovníka správního úřadu
 • Oznámení správního úřadu účastníkovi řízení o tom, že řízení provede jiný místně příslušný správní úřad
 • Oznámení stánkového prodeje
 • Oznámení účastníka správního řízení o skutečnostech nasvědčujících vyloučení pracovníka správního úřadu
 • Oznámení účastníku řízení o postoupení věci příslušnému správnímu úřadu správním úřadem nepříslušným
 • Oznámení účastníkům řízení o jeho zahájení správním úřadem
 • Oznámení zahájení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení zákonného zástupce o plnění povinné školní docházky mimo území České republiky
 • Oznámení zániku občanského sdružení
 • Oznámení změn stanov občanského sdružení
 • Oznámení změn stanovených pro ohlášení živnosti
 • Písemné odepření výpovědi svědkem
 • Plná moc osoby pověřené konáním veřejné sbírky
 • Podnět jiné osoby než účastníka řízení k vyloučení pracovníka správního úřadu
 • Podnět k nařízení obnovy řízení z moci úřední
 • Podnět k přerušení správního řízení správním úřadem z úřední povinnosti
 • Podnět k vydání předběžného opatření
 • Podnět k výkonu dohledu nad nesprávným postupem správního úřadu I. stupně, který k podnětu nezahájil správní řízení
 • Podnět k výkonu živnostenské kontroly a oznámení podezření ze spáchání správního deliktu
 • Podnět k zahájení řízení o zrušení živnostenského oprávnění - důvod podle § 58 odst. 1 písm. a) zák. č. 455/1991 Sb.
 • Podnět osoby k zahájení správního řízení z vlastního podnětu správního úřadu
 • Podnět účastníka řízení k atrakci
 • Podnět účastníka řízení k prohlášení nicotnosti
 • Podnět účastníka řízení k zahájení přezkumného řízení
 • Podnět veřejnému ochránci práv k přezkoumání postupu správního úřadu, jež odmítl umožnit účastníku řízení nahlédnutí do správního spisu
 • Podnět veřejnému ochránci práv k přezkoumání postupu správního úřadu, jež odmítl přijmout do protokolu ústní podání
 • Postoupení věci jinému, věcně příslušnému správnímu úřadu téhož stupně po předchozím projednání
 • Postoupení věci příslušnému správnímu úřadu správním úřadem nepříslušným
 • Postoupení věci zpět příslušnému správnímu úřadu s odmítnutím vlastní příslušnosti a vyrozumění účastníka řízení
 • Potvrzení o vydání rozhodnutí na místě
 • Pozvání účastníků řízení k ústnímu jednání
 • Prodloužení lhůty k odstranění vad podání účastníkem řízení
 • Prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí
 • Prohlášení jiné osoby za účastníka správního řízení
 • Prohlášení se za vedlejšího účastníka řízení
 • Prohlášení správního úřadu o přijímání písemností v jiném než úředním jazyce - pro neurčitý počet řízení
 • Protokol a ústním návrhu účastníka řízení na doplnění dokazování a podkladů pro vydání rozhodnutí
 • Protokol a ústním vyjádření účastníka řízení k podkladům pro vydání rozhodnutí
 • Protokol o místním šetření
 • Protokol o ohledání
 • Protokol o poučení o následcích porušení mlčenlivosti účastníkem
 • Protokol o přijetí ústního návrhu účastníků řízení k jeho přerušení
 • Protokol o přijetí ústního podnětu k přerušení správního řízení správním úřadem z úřední povinnosti
 • Protokol o přijetí ústního podnětu k zahájení řízení z moci úřední
 • Protokol o přijetí ústního podnětu výslechem oznamovatele
 • Protokol o udělení plné moci pro blíže neurčená správní řízení do budoucna
 • Protokol o udělení plné moci pro celé řízení
 • Protokol o udělení plné moci pro část řízení
 • Protokol o uplatnění nákladů řízení svědkem nebo účastníkem řízení
 • Protokol o ústní žádosti o nahlédnutí do správního spisu s jejím současným zamítnutím
 • Protokol o ústní žádosti o prominutí zmeškání lhůty
 • Protokol o ústní žádosti o vydání kopie ze správního spisu s jejím zamítnutím
 • Protokol o ústním návrhu účastníka řízení na ustanovení znalce k posouzení odborné otázky
 • Protokol o ústním návrhu účastníka řízení na zrušení ustanovení znalce
 • Protokol o ústním zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení navrhovatelem
 • Protokol o uzavření smíru
 • Protokol o vydání věci
 • Protokol o výslechu svědka
 • Protokol o výslechu svědka
 • Protokol o výslechu svědka odpírajícího výpověď
 • Protokol o výslechu účastníka řízení
 • Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité nepříslušným správním úřadem
 • Protokol správního úřadu o konání ústního jednání
 • Protokol správního úřadu o omluvě účastníka řízení z ústního jednání s žádostí o jeho odložení a rozhodnutí o něm
 • Protokol správního úřadu o přijetí podnětu k zahájení správního řízení z vlastního podnětu správního úřadu a výslechu oznamovatele
 • Protokol správního úřadu o přijetí ústní žádosti účastníka řízení o postoupení věci k vyřízení jinému správnímu úřadu
 • Protokol správního úřadu o přijetí ústního návrhu účastníka správního řízení na ustanovení opatrovníka jinému účastníkovi správního řízení
 • Protokol správního úřadu o přijetí ústního oznámení účastníka správního řízení o skutečnostech nasvědčujících vyloučení pracovníka správního úřadu
 • Protokol správního úřadu o přijetí ústního prohlášení jiné osoby za účastníka správního řízení
 • Protokol správního úřadu o ústním prohlášení účastníka řízení o zastupování obecným zmocněncem
 • Protokol správního úřadu o ústním souhlasu s ustanovením opatrovníkem účastníka řízení a o zpětvzetí souhlasu
 • Protokoly o procesních úkonech
 • Předání spisu správnímu úřadu, který vykonává spisovou službu
 • Předběžné opatření podle § 43 odst. 1 písm. a) správního řádu
 • Předběžné opatření podle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu
 • Předkládací dopis k novému rozhodnutí o vyhovění žádosti, která byla pravomocně zamítnuta
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o neschválení smíru
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o nevyhovění žádosti ve sporném řízení
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o schválení smíru
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu závazného stanoviska, které znemožňuje žádosti vyhovět
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o žádosti na nahrazení újmy vzniklé předběžným opatřením ve sporném řízení
 • Předkládací dopis k usnesení nadřízeného správnímu úřadu o delegaci podle § 131 odst. 4 správního řádu
 • Předkládací dopis k usnesení nejblíže společně nadřízeného správního úřadu o určení místní příslušnosti
 • Předkládací dopis k usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání závazného stanoviska
 • Předkládací dopis k usnesení o ustanovení opatrovníka (účastník je zvlášť těžce zdravotně postižený)
 • Předkládací dopis k usnesení o ustanovení opatrovníka (účastník je stižen přechodnou duševní poruchou)
 • Předkládací zpráva k usnesení o ustanovení opatrovníka (účastníkovi se nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední)
 • Předložení odvolání odvolacímu správnímu úřadu
 • Předložení opakované stížnosti k vyřízení nadřízenému správnímu úřadu
 • Předložení spisu k rozhodnutí o odvolání do celého rozhodnutí
 • Předložení věci k rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízenému správnímu úřadu
 • Předložení věci nadřízenému správnímu úřadu k opatření před nečinností
 • Předložení věci správním úřadem nejblíže společně nadřízenému správnímu úřadu k určení místní příslušnosti
 • Předvedení
 • Předvolání osoby k podání vysvětlení
 • Předvolání podatele k ústnímu jednání za účelem odstranění vad podání
 • Předvolání správního úřadu
 • Předvolání svědka
 • Předvolání vlastníka nebo uživatele věci k místnímu ohledání
 • Přehled oprávněných úředních osob v řízení
 • Přizvání účastníka řízení k místnímu ohledání
 • Rozhodnutí nalézacího správního úřadu o odvolání - autoremedura
 • Rozhodnutí o náhradě nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva ve sporném řízení
 • Rozhodnutí o nákladech řízení
 • Rozhodnutí o návrhu účastníků správního řízení na jeho přerušení
 • Rozhodnutí o nepřiznání postavení účastníka řízení
 • Rozhodnutí o neschválení smíru
 • Rozhodnutí o nevyhovění žádosti ve sporném řízení
 • Rozhodnutí o opravě výroku písemného vyhotovení usnesení
 • Rozhodnutí o pořádkové pokutě
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - hrubě urážlivé podání
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - rušení pořádku u jednání
 • Rozhodnutí o povinnosti hradit náklady řízení
 • Rozhodnutí o povolení obnovy řízení
 • Rozhodnutí o povolení obnovy řízení z důvodů uvedených v § 62 odst. 1 písm. e) správního řádu
 • Rozhodnutí o povolení obnovy řízení z důvodů uvedených v § 62 odst. 1 písm. d) správního řádu
 • Rozhodnutí o povolení obnovy řízení z důvodů uvedených v § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu
 • Rozhodnutí o prominutí pořádkové pokuty
 • Rozhodnutí o předběžném opatření - zajištění věci
 • Rozhodnutí o přerušení správního řízení z úřední povinnosti správního úřadu
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - jako zákonný zástupce nepodá v zákonem stanovené lhůtě za cizince narozeného na území žádost o udělení víza nebo povolení k trvalému pobytu
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - neohlásí neprodleně policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu uvedeného v § 108 odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - neohlásí změnu příjmení a osobního stavu ve lhůtě 3 pracovních dnů
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - neohlásí ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy to zjistí
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - neoprávněně užije k překročení hranic hraniční přechod v jiné než stanovené provozní době
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - nepožádá o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu v zákonem stanovené lhůtě
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - neprokáže při pobytové kontrole schopnost uhradit náklady zdravotní péče
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - nepředloží ubytovateli cestovní doklad nebo osobně nevyplní a nepodepíše přihlašovací tiskopis
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - nesplní povinnost hlásit změnu pobytu na území
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - nesplní povinnost odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - nesplní povinnost prokázat totožnost podle zákona o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - pobývá na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - provede nebo si nechá provést neoprávněné změny v dokladech opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle zákona o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - překročí státní hranice mimo hraniční přechod
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - při hraniční kontrole při vycestování se prokáže cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d) zákona č. 326/1999 Sb.
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - při hraniční kontrole se prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - při pobytové kontrole se prokáže cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d) zákona č. 326/1999 Sb.
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - úmyslně poškodí doklad vydaný podle zákona o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - uvede v řízení podle tohoto zákona neúplné údaje
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - v době trvání zajištění opustí bez souhlasu policie zařízení
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - vyhne se provedení pobytové nebo hraniční kontroly
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - zdržuje se na území po uplynutí doby platnosti víza nebo doby pobytu na území stanovené vízem nebo bez víza, ač k tomu není oprávněn
 • Rozhodnutí o přestupku cizince - zneužije cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo zneužije cestovní doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby - neodevzdá neprodleně policii nalezený či jinak získaný cestovní doklad nebo doklad vydaný podle zákona o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby - neoznámí policii neprodleně odstoupení od závazku podle § 15 zákona o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby - uvede nepravdivé údaje v dokladu o zajištění ubytování cizinci
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - neoznámí policii úmrtí ubytovaného cizince
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - neoznámí policii ubytování cizince nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - nepředloží na požádání policie ke kontrole domovní knihu
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - neumožní policii vstup do míst, kde se cizinec může zdržovat
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - nevede domovní knihu v souladu s požadavky stanovenými zákonem o pobytu cizinců
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - nevydá cizinci na požádání potvrzení o ubytování
 • Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby ubytovatele - poskytuje cizinci ubytování ve výrazně nižší kvalitě, než je stanoveno v § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.
 • Rozhodnutí o schválení smíru
 • Rozhodnutí o správním deliktu dopravce - dopraví na území cizince bez víza, ačkoli zákon vízum vyžaduje
 • Rozhodnutí o správním deliktu dopravce - dopraví na území cizince bez cestovního dokladu
 • Rozhodnutí o správním deliktu příkazem
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - neoznámí policii ubytování cizince nebo tak neučinil ve stanovené lhůtě
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - neoznámí policii úmrtí cizince
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - nepředloží na požádání policie ke kontrole domovní knihu
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - neumožní policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - nevede domovní knihu v souladu s požadavky stanovenými zákonem
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - nevydá cizinci na požádání potvrzení o ubytování
 • Rozhodnutí o správním deliktu ubytovatele - poskytuje cizinci ubytování ve výrazně nižší kvalitě
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění cizince z přechodného pobytu na území ČR pro překročení státních hranic mimo hraniční přechod – žadatel o azyl
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území - cizinec jednal za právnickou osobu, která cizince bez povolení k zaměstnání zaměstnala
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky - cizinec maří výkon soudních rozhodnutí
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky - cizinec v řízení podle zákona č. 326/1999 Sb. uvedl nepravdivé informace s úmyslem ovlivnit rozhodování správního úřadu
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky - cizinec pobývá na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky - cizinec se pokusil o překročení státní hranice v úkrytu
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky - nepodrobení se na výzvu policie hraniční kontrole
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky bez stanovení lhůty k vycestování
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území České republiky bez stanovení lhůty k vycestování.
 • Rozhodnutí o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území s vyloučením odkladného účinku odvolání
 • Rozhodnutí o stanovení odměny tlumočníkovi
 • Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka účastníku řízení
 • Rozhodnutí o vyhovění žádosti o prominutí zmeškané lhůty bez rozhodnutí ve věci samé
 • Rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku podaného odvolání
 • Rozhodnutí o zamítnutí opožděného odvolání
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení pro neuplatnění důkazů v odvolacím řízení
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území - cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu - cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu - cizinec nepředložil doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu - v řízení nejsou splněny podmínky podle § 68 zákona č. 326/1999 Sb.
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu - v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 zák. č. 326/1999 Sb.
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu, neboť v průběhu řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců - cizinec uzavřel manželství s cílem získat povolení k trvalému pobytu
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu - cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 zákona o pobytu cizinců trpí závažnou nemocí
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu závazného stanoviska, které znemožňuje žádosti vyhovět
 • Rozhodnutí o zastavení správního řízení
 • Rozhodnutí o zastavení správního řízení pro nezaplacení správního poplatku
 • Rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení a vrácení věci nalézacímu správnímu úřadu
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu, kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinec byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinec jako zákonný zástupce nenahlásil narození dítěte na území ve lhůtě do 60 dnů od jeho narození
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinec o to požádá
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných náležitostí
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - cizinec uzavřel manželství s cílem získat povolení k trvalému pobytu
 • Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu - do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu zaniklo manželství s azylantem
 • Rozhodnutí o zrušení předběžného opatření
 • Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení v rámci autoremedury
 • Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí v rámci autoremedury
 • Rozhodnutí o žádosti na nahrazení újmy vzniklé předběžným opatřením ve sporném řízení
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o zamítnutí nedůvodného odvolání a potvrzení napadeného rozhodnutí
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o zamítnutí podaného odvolání z důvodu nepřípustnosti
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o zamítnutí podaného odvolání z důvodu opožděnosti
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o změně napadeného rozhodnutí
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o změně napadeného rozhodnutí
 • Rozhodnutí odvolacího správního úřadu o zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí
 • Rozhodnutí odvolacího úřadu o nevyhovění odvolání a potvrzení napadeného rozhodnutí
 • Rozhodnutí odvolacího úřadu o zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci nalézacímu správnímu úřadu
 • Rozhodnutí odvolacího úřadu o zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení
 • Rozhodnutí odvolacího úřadu o zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení
 • Rozhodnutí správního úřadu o částečném přiznání hotových nákladů a náhradě příjmu svědkovi
 • Rozhodnutí správního úřadu o námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Rozhodnutí správního úřadu o nepřiznání hotových nákladů a náhrady ušlého příjmu
 • Rozhodnutí správního úřadu o odvolání proti rozhodnutí o námitce podjatosti
 • Rozhodnutí správního úřadu o povinnosti předložení listiny
 • Rozhodnutí správního úřadu o povinnosti předložit věc nebo strpět ohledání věci na místě samém
 • Rozhodnutí správního úřadu o přerušení řízení (zahájení řízení o předběžné otázce)
 • Rozhodnutí správního úřadu o přiznání hotových nákladů a náhradě příjmu svědkovi
 • Rozhodnutí správního úřadu o smíru (pozitivní i negativní)
 • Rozhodnutí správního úřadu o uložení povinnosti účastníku řízení hradit zaviněné náklady řízení
 • Rozhodnutí správního úřadu o určení tlumočného nebo znalečného
 • Rozhodnutí správního úřadu o ustanovení znalce k posouzení odborné otázky a vypracování znaleckého posudku
 • Rozhodnutí správního úřadu o vyloučení znalce
 • Rozhodnutí správního úřadu o zrušení ustanovení znalce
 • Sběrná listina
 • Sdělení nadřízeného správního úřadu o prodloužení lhůty k provedení úkonu v rámci dožádání
 • Sdělení o oprávněných úředních osobách účastníkovi řízení
 • Sdělení osobě neslyšící o ustanovení tlumočníka
 • Sdělení správního úřadu účastníkovi řízení, že neshledal důvod pro zahájení řízení o prohlášení nicotnosti
 • Sdělení správního úřadu účastníkovi, že nepožaduje překlad písemnosti do úředního jazyka
 • Sdělení správního úřadu účastníkům správního řízení o pokračování v něm
 • Sdělení studenta o ukončení vzdělávání na vyšší odborné škole
 • Sdělení žáka o ukončení vzdělávání na střední škole
 • Smír uzavřený ve sporném řízení
 • Souhlas a zpětvzetí souhlasu s opatrovnictvím účastníka správního řízení
 • Souhlas vlastníka nebo uživatele pozemku s užitím pozemku pro konání shromáždění
 • Souhlas zákonného zástupce s dodatečným odložením povinné školní docházky
 • Správní rozhodnutí
 • Stanovisko dotčeného místně příslušného správního úřadu k žádosti či záměru postoupit věc
 • Stanovisko účastníka řízení k žádosti či záměru postoupit věc jinému správnímu úřadu
 • Stanovisko účastníka řízení ke zpětvzetí návrhu na zahájení řízení před rozhodnutím o jeho zastavení
 • Stanovy honebního společenstva
 • Stanovy občanského sdružení
 • Stížnost na neposkytnutí součinnosti jiným státním orgánem nebo správním úřadem s výzvou k nápravě
 • Stížnost předsedovi krajského soudu na chování ustanoveného znalce
 • Stížnost správního úřadu na nečinnost orgánu rozhodujícího o zproštění mlčenlivosti svědka
 • Stížnost účastníka řízení na průtahy v řízení
 • Udělení souhlasu nadřízeného správního úřadu k dalšímu postoupení již postoupené věci
 • Udělení souhlasu nadřízeného správního úřadu k odmítnutí provedení úkonů v rámci dožádání
 • Uplatnění nákladů řízení svědkem
 • Uplatnění nákladů řízení účastníkem řízení proti jiným účastníkům řízení
 • Upozornění odvolacího správního úřadu na nečinnosti správního úřadu prvního stupně s výzvou k odstranění průtahů s upozorněním na možnost atrakce
 • Upozornění rejstříkového soudu na nesoulad skutečného právního stavu se stavem zápisů v obchodním rejstřík
 • Urgence splnění dožádání
 • Urgence správního úřadu k poskytnutí součinnosti jiným státním orgánem nebo správním úřadem
 • Urgence vyřízení žádosti správního úřadu o zproštění mlčenlivosti svědka
 • Úřední záznam o nahlédnutí do správního spisu policistou
 • Úřední záznam o nahlédnutí do správního spisu účastníkem řízení s potvrzením o převzetí kopií jednotlivých písemností
 • Úřední záznam o nepovolení vstupu cizince na území
 • Úřední záznam o okolnostech nasvědčujících vyloučení oprávněné úřední osoby
 • Úřední záznam o okolnostech nasvědčujících vyloučení oprávněné úřední osoby
 • Úřední záznam o pokračování v přerušeném řízení
 • Úřední záznam o pokračování v řízení
 • Úřední záznam o provedení důkazu listinou
 • Úřední záznam o seznámení účastníka řízení správním úřadem s podklady pro rozhodnutí
 • Úřední záznam o určení oprávněné úřední osoby
 • Úřední záznam o určení oprávněné úřední osoby
 • Úřední záznam o určení oprávněné úřední osoby - tiskopis
 • Úřední záznam o vyřízení stížnosti
 • Úřední záznam o zániku funkce opatrovníka
 • Úřední záznam s rozhodnutím o žádosti jiné osoby než účastníka řízení o vydání kopie písemnosti ze správního spisu
 • Úřední záznam s rozhodnutím o žádosti jiné osoby než účastníka řízení nahlédnout do správního spisu
 • Úřední záznam správního úřadu o  přečtení spisu osobě nevidomé
 • Úřední záznam správního úřadu o pořízení zvukového záznamu čtení spisu
 • Úřední záznam správního úřadu o poskytnutí informace o řízení
 • Usnesení nadřízeného správního úřadu k delegaci z důvodu vyloučení všech úředních osob
 • Usnesení nadřízeného správního úřadu o odnětí a přikázání věci jinému správnímu úřadu
 • Usnesení nejblíže společně nadřízeného správního úřadu o určení místní příslušnosti
 • Usnesení o delegaci z podnětu správního úřadu
 • Usnesení o neprominutí zmeškání úkonu
 • Usnesení o nepřihlédnutí k námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Usnesení o neuznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka řízení jinou osobou
 • Usnesení o nevyhovění námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Usnesení o nevyhovění žádosti o přerušení řízení zahájeného z úřední povinnosti
 • Usnesení o odepření nahlédnout do správního spisu
 • Usnesení o odložení podnětu k zahájení řízení
 • Usnesení o odmítnutí osoby jakožto účastníka řízení
 • Usnesení o odmítnutí provést úkony v rámci dožádání
 • Usnesení o odmítnutí provést úkony v rámci dožádání
 • Usnesení o opravě protokolu
 • Usnesení o opravě protokolu
 • Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení usnesení
 • Usnesení o postoupení věci
 • Usnesení o postoupení věci z důvodu místní nepříslušnosti
 • Usnesení o postoupení věci z důvodu věcné nepříslušnosti
 • Usnesení o povolení změny obsahu podání
 • Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí
 • Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí
 • Usnesení o prohlášení lhůty k návrhům na dokazování
 • Usnesení o prohlášení lhůty k návrhům na dokazování
 • Usnesení o provedení důkazu ohledáním - věc movitá
 • Usnesení o provedení úkonů ve správním řízení jiným než příslušným správním úřadem (dožádání)
 • Usnesení o předvedení osoby k podání vysvětlení
 • Usnesení o předvedení svědka
 • Usnesení o přerušení řízení - z důvodů stanovených zákonem
 • Usnesení o přerušení řízení z důvodu odstranění nedostatků podané žádosti
 • Usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce
 • Usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání závazného stanoviska
 • Usnesení o převzetí věci
 • Usnesení o příkazu rozhodnout ve stanovené době
 • Usnesení o spojení věci do společného řízení z úřední povinnosti po zahájení řízení
 • Usnesení o uložení povinnosti předložit listinu
 • Usnesení o určení jiné oprávněné úřední osoby
 • Usnesení o určení jiné úřední osoby
 • Usnesení o určení osoby účastníkem řízení
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka (účastník je stižen přechodnou duševní poruchou)
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka (účastník je zvlášť těžce zdravotně postižený)
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka (účastníkovi se nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední)
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka účastníku řízení neznámého pobytu
 • Usnesení o ustanovení opatrovníka zmocněnci neznámého pobytu
 • Usnesení o ustanovení tlumočníka osobě neslyšící
 • Usnesení o ustanovení znalce
 • Usnesení o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka řízení jinou osobou
 • Usnesení o vyhovění námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení
 • Usnesení o vyhovění návrhu na prohlášení ústního jednání za veřejné
 • Usnesení o vyloučení oprávněné úřední osoby na základě jejího oznámení
 • Usnesení o vyloučení věci ze společného řízení z úřední povinnosti po zahájení řízení
 • Usnesení o zahájení přezkumného řízení
 • Usnesení o zajištění důkazu výslechem svědka nepříslušným správním úřadem
 • Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání
 • Usnesení o zastavení přezkumného řízení pro nedůvodnost
 • Usnesení o zastavení přezkumného řízení pro prekluzi lhůt
 • Usnesení o zastavení řízení - byla podána žádost zjevně právně nepřípustná
 • Usnesení o zastavení řízení - cizinec do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území se osobně nedostavil k převzetí průkazu o povolení k pobytu
 • Usnesení o zastavení řízení - cizinec podal žádost o povolení k trvalému pobytu na území, ač k tomu není podle § 69 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. oprávněn
 • Usnesení o zastavení řízení - cizinec, který podal žádost na území, nepřevezme povolení k k trvalému pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyrozumění
 • Usnesení o zastavení řízení - zpětvzetí žádosti
 • Usnesení o zastavení řízení - žadatel zemřel
 • Usnesení o zastavení řízení o správním vyhoštění
 • Usnesení o zastavení řízení z důvodu nepřípustnosti žádosti
 • Usnesení o zastavení řízení z důvodu nepřípustnosti žádosti
 • Usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka
 • Usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka a ustanovení nového
 • Veřejná vyhláška o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
 • Vrácení nesprávně předloženého odvolání zpět nalézacímu správnímu úřadu
 • Vyjádření se účastníka řízení k podkladům pro vydání rozhodnutí
 • Vyjádření účastníka řízení k podanému odvolání
 • Výpověď plné moci a ukončení zastupování účastníka řízení
 • Vyrozumění o nemožnosti určit jinou oprávněnou úřední osobu
 • Vyrozumění o nezproštění mlčenlivosti oprávněné úřední osoby
 • Vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání
 • Vyrozumění o rozhodnutí o účastenství v řízení
 • Vyrozumění o stěžovatele o prodloužení lhůty k vyřízení opakované stížnosti
 • Vyrozumění o záměru ustanovit znalce
 • Vyrozumění o zproštění mlčenlivosti oprávněné úřední osoby
 • Vyrozumění osoby, proti níž stížnost směřuje, o vyřízení stížnosti
 • Vyrozumění přímých účastníků řízení o zahájení řízení z moci úřední
 • Vyrozumění stěžovatele o odložení další opakované stížnosti
 • Vyrozumění stěžovatele o odložení opakované stížnosti
 • Vyrozumění stěžovatele o odložení stížnosti
 • Vyrozumění stěžovatele o vyřízení důvodné stížnosti s uvedením přijatých opatření
 • Vyrozumění stěžovatele o vyřízení opakované stížnosti
 • Vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti
 • Vyrozumění účastníka o postoupení věci z důvodu nepříslušnosti
 • Vyrozumění účastníka o ustanovení opatrovníka jeho zmocněnci neznámého pobytu
 • Vyrozumění účastníka řízení o nedodržení lhůty pro vydání rozhodnutí
 • Vyrozumění účastníka řízení o opravě protokolu
 • Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání
 • Vyrozumění účastníka řízení o usnesení o určení jiné úřední osoby
 • Výzva k odstranění vad podané žádosti
 • Výzva k předložení oprávnění jednat za právnickou osobu
 • Výzva k úhradě správního poplatku jako nedostatek podmínek pro zahájení správního řízení
 • Výzva k vyjádření se k podanému odvolání
 • Výzva k zpětnému postoupení postoupeného podání k námitkám podatele či z vlastního podnětu
 • Výzva občanu České republiky, příslušnému k národnostní menšině k obstarání tlumočníka na náklady správního úřadu
 • Výzva správního úřadu k poskytnutí součinnosti jiným státním orgánem nebo správním úřadem
 • Výzva správního úřadu k předložení listiny k provedení důkazů
 • Výzva správního úřadu Policii ČR k doručení písemnosti
 • Výzva správního úřadu znalci, jehož ustanovení bylo zrušeno, k vrácení podkladů
 • Výzva účastníku řízení k odstranění vad podání
 • Výzva účastníku řízení o žádosti k obstarání si tlumočníka na své náklady
 • Výzva vlastníku nebo držiteli věci k předložení věci
 • Vzdání se práva odvolání
 • Zastupování právnické osoby jako účastníka řízení vlastním orgánem nebo zástupcem na pověření
 • Zastupování účastníka řízení advokátem na plnou moc
 • Zastupování účastníka řízení občanským sdružením nebo odborovou organizací
 • Zastupování účastníka řízení obecným zmocněncem na plnou moc
 • Závazné stanovisko
 • Závazné stanovisko k žádosti odvolacího správního úřadu o potvrzení či změnu závazného stanoviska
 • Záznam o podaném vysvětlení
 • Záznam o skutečnostech odůvodňujících zahájení správního řízení z vlastního podnětu
 • Záznam o stížnosti podané ústně
 • Záznam o vydání dokladu
 • Záznam pracovníků správního úřadu o podjatosti ve věci
 • Záznam správního úřadu o vyřízení námitky podjatosti vznesené jinou osobou než účastníkem řízení
 • Záznam správního úřadu o vyřízení oznámení jiného subjektu než účastníka řízení v případě, kdy není důvod k zahájení řízení z úřední povinnosti
 • Změna opatrovníka účastníka řízení
 • Zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení navrhovatelem
 • Zpětvzetí návrhu účastníků správního řízení na jeho přerušení nebo souhlasu s tímto přerušením
 • Zpětvzetí podaného odvolání
 • Žádost jiné osoby než účastníka řízení o nahlédnutí do správního spisu
 • Žádost o bezúročnou půjčku od obecního úřadu na zakoupení motorového vozidla
 • Žádost o komisionální přezkoušení žáka
 • Žádost o nahrazení újmy vzniklé předběžným opatřením ve sporném řízení
 • Žádost o odložení povinné školní docházky
 • Žádost o ověření sběracích listin
 • Žádost o poskytnutí mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany
 • Žádost o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu
 • Žádost o potvrzení příjmu podání správním úřadem
 • Žádost o povolení individuálního vzdělávání žáka
 • Žádost o povolení přestupu žáka do jiné základní školy
 • Žádost o prodloužení lhůty k vyřízení dožádání v rámci součinnosti
 • Žádost o prominutí pořádkové pokuty
 • Žádost o přerušení vzdělávání na střední škole
 • Žádost o přestupu žáka střední školy do jiné střední školy
 • Žádost o přezkoumání postupu nadřízeného správního úřadu, jež odmítl žádost jiné osoby než účastníka řízení o nahlédnutí do správního spisu
 • Žádost o přijetí k povinné školní docházce
 • Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla
 • Žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • Žádost o souhlas s odmítnutím provedení úkonu v rámci dožádání
 • Žádost o souhlas s odmítnutím provedení úkonu v rámci dožádání
 • Žádost o stanovisko k výkladu normy
 • Žádost o ukončení přerušení vzdělávání na střední škole
 • Žádost o vydání kopií písemností ze správního spisu
 • Žádost o zařazení dítěte do mateřské školy
 • Žádost o závazné stanovisko
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - § 58 odst. 1 písm. c) zák. č. 455/1991 Sb.
 • Žádost obecnému správci daně o provedení exekuce na peněžité plnění soudem
 • Žádost odvolacího správního úřadu potvrzení či změnu závazného stanoviska
 • Žádost právnické osoby provozovateli telekomunikační sítě o sdělení zůstatku na telefonním účtu
 • Žádost správního úřadu krajskému soudu o kontrolu vyúčtovaného znalečného a provedení kontroly účtovaní znalečného konkrétním znalcem
 • Žádost správního úřadu o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí
 • Žádost správního úřadu o zproštění mlčenlivosti svědka
 • Žádost správního úřadu, jemuž byla věc postoupena o souhlas k jejímu dalšímu postoupení
 • Žádost studenta o opakovaní ročníku
 • Žádost studenta o ukončení přerušení vzdělávání na vyšší odborné škole
 • Žádost studenta vyšší odborné školy o přerušení vzdělávání
 • Žádost studenta vyšší odborné školy o přestup do jiné vyšší odborné školy
 • Žádost svolavatele shromáždění o poskytnutí ochrany konanému shromáždění
 • Žádost účastníka o náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva ve sporném řízení
 • Žádost účastníka řízení k prodloužení lhůty pro odstranění vad podání
 • Žádost účastníka řízení o obnovu řízení z důvodu uvedených v § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu
 • Žádost účastníka řízení o obnovu řízení z důvodu uvedených v § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu
 • Žádost účastníka řízení o postoupení věci k vyřízení jinému správnímu úřadu
 • Žádost účastníka řízení o prodloužení lhůty pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
 • Žádost účastníka řízení o prominutí zmeškání lhůty
 • Žádost účastníka řízení o přikázání věci jinému věcně příslušnému úřadu z důvodu uvedeného v § 131 odst. 2 písm. b) správního řádu
 • Žádost účastníka řízení o vyloučení odkladného účinku podaného odvolání
 • Žádost účastníků o pokračování ve správním řízení přerušeném z úřední povinnosti
 • Žádost zákonného zástupce o opakovaní ročníku
 • Žádost zákonného zástupce o opakovaní ročníku ze závažných zdravotních důvodů (žák již jednou na daném stupni ročník opakoval)
 • Žádost zákonného zástupce o převedení žáka, který plní povinnou školní docházku na střední škole, do odpovídajícího ročníku spádové základní školy
 • Žádost zákonného zástupce o stanovení náhradního termínu opravné zkoušky
 • Žádost zákonného zástupce žáka o uvolnění z vyučování některého předmětu
 • Žádost znalce o zrušení ustanovení k zpracování znaleckého posudku
 • Žádost žadatele o postoupení věci k vyřízení jinému správnímu úřadu
 • Žádost žáka o komisionální přezkoumání
 • Žádost žáka o uvolnění z vyučování některého předmětu