Rodinné právo

1. Manželství

    1.01. Vznik manželství
 • 1.01.01. - dotazník k uzavření manželství,
 • 1.01.02. - plná moc opravňující k zastupování snoubence - zmocnitele při uzavření manželství (plná moc k uzavření manželství prostřednictvím zástupce snoubence),
 • 1.01.03. - žádost o povolení sňatku v zastoupení.
   
    1.02. Neplatnost a neexistence manželství

 

 • 1.02.01. § 11/1 - žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného s vdanou ženou,
 • 1.02.02. § 12 - žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného mezi sourozenci, popř. mezi předky a potomky,
 • 1.02.03. § 13/1 - žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného nezletilým starším šestnácti let bez přivolení soudu,
 • 1.02.04. § 13/1 - návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let,
 • 1.02.05. § 14 - návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství osobě, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena,
 • 1.02.06. § 14/3 - návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství osobě, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1.02.07. § 14/4 - žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jež byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo osobou, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1.02.08. § 14/5 - žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena nebo osobou, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1.02.09. § 15a - žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprav. výhrůžky, omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy práv. úkonu uzavření manželství,
 • 1.02.10. § 17a/1- žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku donucení fyzickým násilím,
 • 1.02.11. § 17a/2- žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného nezletilým mladším šestnácti let,
 • 1.02.12. § 17a/3 - žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného při nedodržení podmínek uvedených v § 4, § 4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9 (zákona o rodině).

 

 

    1.03. Vztahy mezi manžely

 

 • 1.03.1. § 19/3 - žaloba o uložení povinnosti jednomu z manželů hradit náklady společné domácnosti,
 • 1.03.2. § 20 - žaloba o nahrazení souhlasu jednoho z manželů při rozhodování o podstatné záležitosti rodiny.

 

 
    1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého

 

 • 1.04.01. § 22 - návrh na zahájení řízení o prohlášení manžela za mrtvého.

 

 
    1.05. Rozvod

 

 • 1.05.01. § 24/1 - žaloba o rozvod bezdětného manželství,
 • 1.05.02. § 24/1 - žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodilo nezletilé dítě,
 • 1.05.03. § 24/1 - žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodily nezletilé děti,
 • 1.05.04. § 24a/1 - žaloba o rozvod bezdětného manželství, bez zjišťování příčin rozvratu manželství (též "nesporný", popř. "smluvený" rozvod)
 • 1.05.05. § 24a/1 - žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodilo nezletilé dítě (nezletilé děti) bez zjišťování příčin rozvratu manželství (též "nesporný", popř. "smluvený" rozvod),
 • 1.05.06. § 24a/1 - smlouva upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení (a případnou vyživovací povinnost),
 • 1.05.07. § 24a/1- návrh na zahájení řízení o zákaz styku prarodiče (popř. sourozence) nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.08. § 26/1 - návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství jeho rodičů,
 • 1.05.09. § 27/2 - návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů,
 • 1.05.10. § 27/2 - návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody,
 • 1.05.11. § 27/3 - návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody o střídavé výchově,
 • 1.05.12. § 27/1 - návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody o společné výchově,
 • 1.05.13. § 27/2 - mimosoudní dohoda rodičů nezletilého dítěte o styku s nezletilým,
 • 1.05.14. § 27/2 - návrh na zahájení řízení o schválení dohody rodičů nezletilého dítěte o styku s nezletilým,
 • 1.05.15. § 27/2 - návrh na zahájení řízení o úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem,
 • 1.05.16. § 27/3 - návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy, výživy a styku s nezletilým dítětem pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezletilého,
 • 1.05.17. § 27/3 - návrh na zahájení řízení o změně výchovného prostředí nezletilého dítěte v důsledku opakovaně bezdůvodného bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem,
 • 1.05.18. § 27/4 - návrh na zahájení řízení o omezení styku rodiče nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.19. § 27/4 - návrh na zahájení řízení o zákaz styku rodiče nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.20. § 27/4 - návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem - vnukem,
 • 1.05.21. § 27/4 - návrh na zahájení řízení o úpravu styku sourozence s nezletilým dítětem - sourozencem,
 • 1.05.22. § 27/4 - návrh na zahájení řízení o zákaz styku prarodiče (popř. sourozence) nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.23. § 28 - návrh na zahájení řízení o změně úpravy výchovy nezletilého dítěte (změně výkonu rodičovských práv a povinností),
 • 1.05.24. § 29 - formulář k oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího po rozvodu manželství.
   

 

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

    2.01. Rodičovská zodpovědnost
 • 2.01.01. § 31/4 - návrh na zahájení řízení o uložení povinnosti nezletilému dítěti, jež žije ve společné domácnosti s rodiči, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny,
 • 2.01.02. § 37 - návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu směřujícího k nakládání s majetkem nezletilého dítěte v neběžné záležitosti (schválení právního úkonu za nezletilého v neběžné záležitosti),
 • 2.01.03. § 38 - návrh na zahájení řízení o určení jména nebo příjmení nezletilého dítěte soudem, nedohodli-li se na něm rodiče nezletilého,

 

 
    2.02. Výchovná opatření

 

 • 2.02.01. § 44/1 - návrh na zahájení řízení o pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů,
 • 2.02.02. § 44/2 - návrh na zahájení řízení o omezení rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů,
 • 2.02.03. § 44/3 - návrh na zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů,
 • 2.02.04. § 45/1 - návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče,
 • 2.02.05. § 45/1,2- návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do společné výchovy manželů - jiných fyzických osob než rodičů,
 • 2.02.06. § 45a/1,2 - návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče fyzické osobě,
 • 2.02.07. § 45a/1,2 - návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do společné pěstounské péče manželům,
 • 2.02.08. § 46/1,2 - návrh na zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy nezletilého dítěte,
 • 2.02.09. § 46/1,2 - návrh na zahájení řízení o prodloužení ústavní výchovy nezletilého dítěte pro dobu po dosažení jeho zletilosti,
 • 2.02.10. § 46/1,2 - návrh na zahájení řízení o zrušení ústavní výchovy nezletilého dítěte,
 • 2.02.11. § 49 - návrh na zahájení řízení o rozhodnutí soudu, nedohodnou-li se rodiče o podstatné věci při výkonu rodičovské zodpovědnosti (návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého dítěte),
 • 2.02.12. § 50/1,2 - návrh na prodloužení ústavní výchovy nezletilého dítěte po dosažení jeho zletilosti,

 

    2.03. Určení rodičovství
 • 2.03.01. § 54/1, 2 - žaloba zletilé fyzické osoby o určení otcovství k ní,
 • 2.03.02. § 54/1,2 - žaloba matky nezletilého dítěte o určení otcovství k tomuto dítěti (a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy),
 • 2.03.03. § 54/1,2 - žaloba muže, jenž o sobě tvrdí, že je otcem nezletilého dítěte o určení otcovství k tomuto dítěti (a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy),
 • 2.03.04. § 55 - žaloba o určení otcovství k dítěti, jehož domnělý otec zemřel,
 • 2.03.05. § 56 - žaloba potomka zemřelé fyzické osoby o určení otcovství k této zemřelé osobě,
 • 2.03.06. § 57/1 - žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
 • 2.03.07. § 58/1 - žaloba matky nezletilého dítěte o popření otcovství manžela matky k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
 • 2.03.08. § 58/2 - žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky,
 • 2.03.09. § 58/3 - žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství,
 • 2.03.10. § 61/1 - žaloba muže, jehož otcovství k nezletilému dítěti bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, o popření otcovství k nezletilému,
 • 2.03.11. § 61/2 - žaloba matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému muže, jehož otcovství k nezletilému bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.

 

 

    2.04. Osvojení

 

 • 2.04.01. § 63/2 - návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte,
 • 2.04.02. § 63/2 - návrh na osvojení nezletilého dítěte do ciziny,
 • 2.04.03. § 66/1 - návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte jako společného dítěte manžely,
 • 2.04.04. § 66/2 - návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů,
 • 2.04.05. § 69/3 - návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte jeho poručníkem, jenž o nezletilého poručence osobně pečuje popř. pěstounem nebo také jinou fyzickou osobou, do jejíž výchovy bylo nezletilé dítě svěřeno,
 • 2.04.06. § 73 - návrh na zahájení řízení o zrušení osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů,
 • 2.04.07. § 74/1 - návrh na zahájení řízení o zrušení osvojení nezletilého dítěte jako společného dítěte manžely,
 • 2.04.08. § 74/2 - návrh na zahájení řízení o nezrušitelné osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů,
 • 2.04.09. § 74/2 - návrh na zahájení řízení o nezrušitelné osvojení nezletilého dítěte jako společného dítěte manžely,
 • 2.04.10. § 76 - návrh na zahájení řízení o nezrušitelné osvojení nezletilého dítěte pozůstalým manželem po rodiči nezletilého,
 • 2.04.11. § 77 - návrh na zahájení řízení o dodatečné nezrušitelné osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů, poté, co již bylo toto nezletilé dítě tímto osvojeno nikoliv však nezrušitelně.

 

 

    2.05. Poručenství a opatrovnictví

 

 • 2.05.01. § 78 - návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníka nezletilému dítěti (návrh na svěření nezletilého do poručnictví - návrh na ustanovení poručníka),
 • 2.05.02. § 79/2 - návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníků - manželů nezletilému dítěti (návrh na svěření nezletilého do poručnictví - návrh na ustanovení poručníků),
 • 2.05.03. § 80/4 - návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu směřujícího k nakládání s majetkem nezletilého dítěte - poručence - v neběžné záležitosti (schválení právního úkonu za nezletilého poručence v neběžné záležitosti),
 • 2.05.04. § 82/1 - návrh na zahájení řízení o zproštění poručníka poručenství k nezletilému dítěti,
 • 2.05.05. § 82/2 - návrh na zahájení řízení o odvolání poručníka nezletilého dítěte z jeho funkce,
 • 2.05.06. § 83 - návrh na zahájení řízení o ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti (návrh na ustanovení opatrovníka pro konkrétní právní úkon).

 

3. Výživné

    3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
 • 3.01.01. § 85 - návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého …, narozeného …,
 • 3.01.02. § 86/1 - návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu nežijí,
 • 3.01.03. § 86/2 - návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu žijí,
 • 3.01.04. § 86/3 - žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě,
 • 3.01.05. § 87/1 - žaloba o stanovení výživného dětí k rodičům.

 

 
    3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými

 

 • 3.02.01. § 88/1 - žaloba o stanovení vyživovací povinnosti potomků k jejich předkům,
 • 3.02.02. § 88/2 - návrh na stanovení vyživovací povinnosti předků k nezletilým potomkům.

 

 
    3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely

 

 • 3.03.01. § 91/2 - žaloba o stanovení vyživovací povinnosti k manželovi.

 

 
    3.04. Výživné rozvedeného manžela
 • 3.05.1. § 95/1 - žaloba na stanovení příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce narozeného dítěte,
 • 3.05.2. § 95/2 - žaloba o zajištění úhrady příspěvku na výživu a příspěvku na úhrady některých nákl. neprovdané matce nezletilého dítěte, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni dle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená.
 
    3.06. Společná ustanovení (o výživném)
 • 3.06.01. § 99/1 - žaloba o stanovení příspěvku na výživu a příspěvku na některé náklady neprovdané matky nezletilého dítěte ( o určení výživy a náhrady nákladů neprovdané matky dítěte),
 • 3.06.02. § 99/1 - návrh na zahájení řízení o zrušení výživného pro nezletilého …, narozeného …
 • 3.06.03. § 99/2 - žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi,
 • 3.06.04. § 99/2 - žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě,
 • 3.06.05. § 101/1 - žaloba o snížení výživného pro zletilé dítě,
 • 3.06.06. § 101/1 - žaloba o úhradu plnění poskytovaného na výživné za jiného,
 • etc.