Přestupkové řízení

 • Exekuční příkaz podle § 110 písm. a) správního řádu
 • Exekuční příkaz podle § 125 odst. 1 správního řádu - odebrání movité věci
 • Návrh nadřízenému správnímu úřadu na prodloužení lhůty k provedení úkonů v rámci dožádání
 • Návrh účastníka řízení na doplnění dokazování
 • Návrh účastníka řízení na konání ústního jednání za přítomnosti veřejnosti
 • Návrh účastníka řízení na provedení důkazů
 • Nové rozhodnutí o dodatečné změně lhůty ke splnění povinnosti
 • Odepření udělení souhlasu nadřízeným správním úřadem k dalšímu postoupení již postoupené věci pro předčasnost
 • Odepření udělení souhlasu nadřízeným správním úřadem k dalšímu postoupení již postoupené věci pro nedůvodnost
 • Odepření udělení souhlasu nadřízeným správním úřadem k odmítnutí provedení úkonů v rámci dožádání
 • Omluva svědka - nedostavení se na předvolání
 • Podnět k ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. g) správního řádu
 • Podnět k ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. f) správního řádu
 • Podnět k zahájení řízení o předběžné otázce
 • Podnět k zahájení správního řízení z úřední povinnosti
 • Podnět nadřízenému správnímu úřadu k delegaci podle § 131 odst. 2 písm. b) správního řádu
 • Podnět správního úřadu k prohlášení nicotnosti
 • Potvrzení o odnětí věci na základě rozhodnutí o předběžném opatření
 • Potvrzení o ústním usnesení o vykázání z místa konání úkonu
 • Potvrzení o vrácení věci vydané či odňaté na základě rozhodnutí o předběžném opatření
 • Potvrzení o vydání věci na základě rozhodnutí o předběžném opatření
 • Protokol o hlasování
 • Protokol o odebrání movité věci
 • Protokol o odnětí věci na základě rozhodnutí o předběžném opatření
 • Protokol o udělení plné moci pro blíže neurčená správní řízení do budoucna (blanketní plná moc)
 • Protokol o udělení plné moci pro část řízení (speciální plná moc)
 • Protokol o vrácení věci vydané či odňaté na základě předběžného opatření
 • Protokol o vydání věci na základě rozhodnutí o předběžném opatření
 • Předkládací dopis k novému rozhodnutí o dodatečné změně lhůty ke splnění povinnosti
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o pořádkové pokutě
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o snížení výše pořádkové pokuty
 • Předkládací dopis k rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle § 61 správního řádu
 • Předkládací dopis k usnesení o postoupením věci podle § 131 odst. 5 správního řádu
 • Předkládací dopis k usnesení o provedení důkazů ohledáním věci
 • Předkládací dopis k usnesení o uložení povinnosti předložit listinu
 • Předkládací zpráva k usnesení o odložení žádosti k zahájení řízení
 • Předložení spisu k rozhodnutí o odvolání se stanoviskem k podanému odvolání
 • Předložení věci k rozhodnutí v přezkumném řízení odvolacímu správnímu úřadu
 • Předložení věci nadřízenému správnímu úřadu k opatření proti nečinnosti
 • Předvolání svědka
 • Rozhodnutí o pořádkové pokutě - neuposlechnutí pokynu úřední osoby
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - hrubě urážlivé podání
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - nedostavení se na předvolání
 • Rozhodnutí o pořádkovém deliktu - rušení pořádku
 • Rozhodnutí o prominutí pořádkové pokuty
 • Rozhodnutí o předběžném opatření - učiněné z úřední povinnosti
 • Rozhodnutí o předběžném opatření-nevyhovění žádosti účastníka řízení
 • Rozhodnutí o snížení pořádkové pokuty
 • Rozhodnutí o stanovení odměny znalci
 • Rozhodnutí o změně rozhodnutí v rámci autoremedury
 • Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení v rámci autoremedury
 • Sdělení nadřízeného správního úřadu o prodloužení lhůty k provedení úkonů v rámci dožádání
 • Sdělení podatele o odstranění vad podání
 • Souhlas nadřízeného správního úřadu k dalšímu postoupení již postoupené věci
 • Souhlas nadřízeného správního úřadu k odmítnutí provedení úkonů v rámci dožádání
 • Stížnost na neposkytnutí součinnosti ze strany Policie ČR
 • Úřední záznam o pokračování v řízení
 • Úřední záznam o provedení důkazu listinou
 • Úřední záznam o zániku funkce opatrovníka
 • Usnesení o odložení žádosti k zahájení řízení
 • Usnesení o postoupení věci podle § 131 odst. 5 správního řádu
 • Usnesení o postoupení věci z důvodu nepříslušnosti
 • Usnesení o povolení změny obsahu podání
 • Usnesení o provedení důkazů ohledáním věci
 • Usnesení o provedení úkonů ve správním řízení jiným než příslušným správním úřadem (dožádání)
 • Usnesení o předvedení
 • Usnesení o přerušení řízení - odstranění nedostatků podání
 • Usnesení o spojení věci do společného řízení z úřední povinnosti po zahájení řízení
 • Usnesení o uložení povinnosti předložit listinu
 • Usnesení o ustanovení znalce
 • Usnesení o vyloučení věci ze společného řízení z úřední povinnosti po zahájení řízení
 • Usnesení o zajištění důkazu výslechem svědka - zajištění provedl nepříslušný správní úřad
 • Usnesení o zastavení řízení - důvody stanovené zákonem
 • Usnesení o zastavení řízení - žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil podstatné vady řízení, které brání pokračování řízení
 • Usnesení o zastavení řízení - žádost se stala zjevně bezpředmětnou
 • Usnesení o zrušení ustanovení znalce
 • Vyjádření správního úřadu k žádosti o udělení souhlasu s postoupením věci podle § 131 odst. 5 správního řádu
 • Vyrozumění o provedení důkazu listinou
 • Vyrozumění o překročení lhůty k vyřízení stížnosti
 • Vyrozumění osoby, která s věci nakládá, o jejím ohledání na místě
 • Vyrozumění podatele o předložení věci k rozhodnutí v přezkumném řízení odvolacímu správnímu úřadu
 • Vyrozumění povinného o odebrání věci na základě exekučního příkazu - odebrání movité věci
 • Vyrozumění svědka o odepření svědecké výpovědi ve správním řízení
 • Vyrozumění účastníka o usnesení o postoupení věci z důvodu nepříslušnosti
 • Vyrozumění účastníka o usnesení o zastavení řízení
 • Vyrozumění účastníka o zastavení odvolacího řízení z důvodů zpětvzetí odvolání
 • Vyrozumění účastníka řízení o spojení věci do společného řízení
 • Vyrozumění účastníka řízení o vyloučení věci ze společného řízení
 • Výzva k odstranění vad podání
 • Zpětvzetí žádosti o zahájení řízení
 • Žádost o prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu
 • Žádost o předvedení
 • Žádost o souhlas s postoupením věci podle § 131 odst. 5 správního řádu
 • Žádost o stanovisko k výkladu normy
 • Žádost o zahájení řízení o žádosti
 • Žádost podatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání
 • Žádost podatele o vyrozumění, jak bylo s podnětem k zahájení řízení naloženo
 • Žádost Policii ČR o předvedení svědka
 • Žádost správního úřadu, jemuž byla věc postoupena o souhlas k jejímu dalšímu postoupení
 • Žádost účastníka řízení o nahlédnutí do správního spisu
 • Žádost účastníka řízení o opatření podkladu pro vydání správního rozhodnutí
 • Žádost účastníka řízení o poskytnutí informace o stavu řízení
 • Žádost určená Policii ČR o součinnost při místním šetření - asistence při ústním jednání