Občanské právo hmotné

1. Dědictví

 • závěť allografní,
 • závěť s ustanovením o vydědění potomka,
 • ostatní viz notář (soudní komisař).

 

2. Nadace, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení

 • návrh na registraci občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.,
 • návrh na zápis nadace do rejstříku,
 • návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku,
 • stanovy občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - rozšířená varianta,
 • statut nadace,
 • statut obecně prospěšné společnosti,
 • zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti,
 • zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení,
 • etc.

 

 3. Nájemní právo

 • smlouva o nájmu/podnájmu bytu/části bytu uzavřená podle ObčZ,
 • smlouva o nájmu družstevního bytu uzavřená se členem družstva podle § 685 a násl. ObčZ,
 • dohoda o vzájemné výměně bytu,
 • dohoda o zániku nájmu bytu,
 • pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení (domovní řád) (nedílná součást nájemní smlouvy),
 • smlouva o nájmu/podnájmu nebytových prostor uzavřená na základě ObčZ a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
 • smlouva o nájmu obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení,
 • smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých,
 • výpověď z nájmu bytu (po novele ObčZ, ato zákonem č. 107/2006 Sb.) - § 711 odst. 2 a § 711a odst. 1 ObčZ,
 • žaloba na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu,
 • žaloba o uložení povinnosti zpřístupnit a trpět užívání nebytových prostor nájemcem,
 • žaloba na vyklizení bytu,
 • žaloba na vyklizení nebytových prostor,
 • žaloba na zaplacení dlužného nájmu za pronájem pozemku,
 • žaloba o zaplacení nájemného za nebytové prostory,
 • žaloba na zaplacení nájemného za opožděně vrácenou půjčenou věc (podnikatelský pronájem věcí movitých),
 • etc.

 

4. Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů

 • dohoda o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • nabídka k využití předkupního práva
 • návrh na zúžení společného jmění manželů
 • žaloba na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství
 • ostatní blíže viz notář.

 

5. Věcná břemena

 • smlouva o zřízení věcného břemene - právo doživotního bydlení,
 • smlouva o zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy,
 • návrh na vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí,
 • smlouva o zániku (zrušení) věcného břemene,
 • etc.

 

 6. Zajišťovací instrumenty při správě cizího majetku

 • smlouva o zajišťovacím převodu vlastnických práv k movitému majetku,
 • smlouva na dočasné bezplatné užívání,
 • smlouva o postoupení pohledávek na nájemném k zajištění pohledávky dle § 554 ObčZ,
 • smlouva o správě finančních prostředků a vkladového účtu u banky podle § 51 ObčZ,
 • uznání dluhu,
 • notářský zápis o uznání dluhu,
 • prohlášení ručitele,
 • výzva ručiteli k plnění,
 • dohoda o převzetí ručení dle § 546 a násl. ObčZ,
 • dohoda o převzetí ručení podle § 303 a násl. ObchZ,
 • dohoda o vyplnění biankosměnky,
 • smlouva o inkasu,
 • etc.

  

7. Zástavní smlouvy

 • smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem,
 • smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem (s jejich odevzdáním věřiteli),
 • smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce uzavřená podle ust. § 152 n. ObčZ,
 • smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce zajištěné zástavním právem k věci uzavřená podle ust. § 152 n. ObčZ,
 • návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí dle zástavní smlouvy,
 • zástavní smlouva k obchodnímu podílu na společnosti (blíže viz obchodní právo),
 • smlouva o zřízení zástavního práva k listinným cenným papírům (blíže viz cenné papíry),
 • vzdání se zástavního práva,
 • etc.

  

8. Změny v obsahu a subjektech závazkových vztahů

 • postoupení pohledávky,
 • smlouva o postoupení pohledávky uzavřená podle ust. § 524 a násl. ObčZ,
 • smlouva o postoupení pohledávky zajištěné směnkou uzavřená podle ust. § 524 a násl. ObčZ,
 • smlouva o postoupení pohledávky s ručením za její dobytnost uzavřená podle ust. § 524 a násl. ObčZ s dohodou o zápočtu vzájemných závazků,
 • oznámení o postoupení pohledávky,
 • dohoda o přistoupení k dluhu,
 • dohoda o převzetí dluhu dle § 532 ObčZ,
 • dohoda o vzdání se pohledávky dle ust. § 574 ObčZ,
 • dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek, o jejich částečné úhradě a o vzdání se zůstatku pohledávky,
 • dohoda o narovnání,
 • faktoringová smlouva dle § 269 odst. 2 ObchZ,
 • etc.

  

9. Žaloba na náhradu škody

 • žaloba o náhradu škody způsobené na věci či na zdraví (obecná odpovědnost; - způsobená provozní činností; - způsobená v rámci existujícího závazku (poškození, zničení, ztráta); - způsobená povahou přístroje nebo jiné věci; - způsobená těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání; - způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům; - způsobená porušením právních povinností nebo úrazem při výkonu veřejné funkce a funkcionáře odborové organizace nebo v přímé souvislosti s ní; - způsobená úrazem, popř. nemocí z povolání, při přípravě pro zaměstnání fyzických osob se zdravotním postižením; - způsobená úrazem při činnosti dobrovolného požárního sboru a báňského záchranného sboru; - způsobená úrazem žáků základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ní; - způsobená žákům středních škol (gymnázia, středné odborné školy a střední odborné učiliště), vyšších odborných škol konzervatoří a jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ní; - způsobená žákům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímě souvislosti s ní; - způsobenou provozem dopravních prostředků; - způsobenou provozem zvlášť nebezpečným; - způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
 • žaloba o náhradu škody způsobené na zdraví,
 • etc.

 

 

10. Žaloby z bezdůvodného obohacení

 • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (plnění bez právního důvodu)
 • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (plnění z neplatného právního úkonu)
 • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení z neplatné (zrušené) smlouvy
 • žaloba o vydání bezdůvodného obohacení (plnění z právního důvodu, který dodatečně odpadl)
 • žaloba o vydání bezdůvodného obohacení (plnění za toho, kdo měl po právu povinnost plnit sám)
 • žaloby z bezdůvodného obohacení,etc.

 

11. Závazkové právo

    Darovací smlouvy
 • darovací smlouva,
 • darovací smlouva s příkazem,
 • darovací smlouva se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni,
 • darovací smlouva se zřízením předkupního práva s účinky věcného práva,
 • dohoda o vrácení darovaných nemovitostí,
 • žádost o vrácení darovaných nemovitostí,
 • etc.
    Kupní smlouvy
 • kupní smlouva - prodej movité/nemovité věci,
 • kupní smlouva o převodu nemovitosti se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni,
 • kupní smlouva o převodu nemovitosti se zřízením předkupního práva s účinky věcného práva,
 • kupní smlouva s výhradou vlastnictví,
 • smlouva o budoucí smlouvě kupní,
 • dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní,
 • etc.
    Smlouvy o dílo a službách
 • smlouva o dílo uzavřená podle § 631 a násl. ObčZ (zhotovení věci na zakázku),
 • smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a násl. ObchZ (zhotovení věci na zakázku),
 • smlouva o dílo uzavřená podle § 631 a násl. ObčZ (stavba domku),
 • smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a násl. ObchZ (výstavba většího celku),
 • smlouva o výstavbě,
 • smlouva o provádění služeb,
 • smlouva o poskytování právních služeb,
 • smlouva o vymáhání pohledávky,
 • smlouva o správě nemovitosti,
 • smlouva o oceňování,
 • smlouva o vedení účetnictví,
 • smlouva o poskytnutí daňového poradenství,
 • smlouva o poskytování auditorských služeb,
 • smlouva o skladování,
 • etc.
    Plná moc, smlouvy příkazní a zprostředkovatelské
 • plná moc,
 • odvolání plné moci zmocnitelem,
 • plná moc k prodeji nemovitosti
 • plná moc pro občanské soudní řízení,
 • mandátní smlouva (blíže viz obchodní právo),
 • příkazní smlouva,
 • smlouva o pověření a výkonu funkce jednatele společnosti (bez souběhu s pracovním poměrem),
 • smlouva zprostředkovatelská,
 • smlouva o zprostředkování (blíže viz obchodní právo),
 • smlouva komisionářská (blíže viz obchodní právo),
 • smlouva o obchodním zastoupení (blíže viz obchodní právo),
 • smlouva o konsignačním skladu,
 • smlouva s prodejcem,
 • etc.
    Ostatní smlouvy
 • dohoda o narovnání,
 • dohoda o srážkách ze mzdy,
 • směnná smlouva - směna nemovité a movité věci,
 • směnná smlouva - směna nemovitostí
 • smlouva o koupi budoucí úrody ve smyslu § 595 ObčZ,
 • smlouva o koupi nemovitosti,
 • smlouva o obstarání prodeje věci,
 • smlouva o převodu vlastnictví jednotky - první převod,
 • smlouva o převodu vlastnictví jednotky - druhý a další převod,
 • smlouva o ubytování,
 • smlouva o uzavření budoucí smlouvy (kupní, darovací, etc.),
 • smlouva o založení občanského sdružení,
 • smlouva o zřízení nadace,
 • etc.

 

 

12. Ostatní

 • odpůrčí žaloba vycházející z § 42a ObčZ,
 • žaloba na odstranění neoprávněné stavby,
 • žaloba na ochranu osobnosti.