Katastrální právo

 • návrh na přerušení řízení o návrhu na vklad na návrh účastníků,
 • návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni,
 • návrh na vklad předkupního práva s účinky věcného práva,
 • návrh na vklad vlastnického práva,
 • návrh na vklad zástavního práva,
 • návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí,
 • odvolání proti rozhodnutí o neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu,
 • ohlášení změny druhu pozemku,
 • ohlášení změny příjmení fyzické osoby katastrálnímu úřadu,
 • ohlášení změny využití budovy,
 • sdělení nesouhlasu s provedením opravy v katastrálním operátu,
 • zpětvzetí návrhu na vklad a žádost o zastavení řízení,
 • žádost o opravu chyby v katastrálním operátu,
 • žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí,
 • žádost o vymazání budovy z katastru nemovitostí,
 • žádost o vymazání práva odpovídajícího věcnému břemeni,
 • žádost o vymazání předkupního práva s účinky věcného práva,
 • žádost o vymazání vlastnického práva,
 • žádost o vymazání zástavního práva,
 • žádost o zápis budovy do katastru nemovitostí,
 • žádost o zápis nemovitostí do společného jmění manželů,
 • žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí,
 • etc.