Bytové družstvo

 • Čestné prohlášení člena představenstva bytového družstva
 • Dohoda rozvedených manželů o vypořádání společného členství v bytovém družstvu
 • Návrh na vklad smlouvy o převodu družstevní bytové jednotky do vlastnictví člena družstva do katastru nemovitostí
 • Návrh na výkon rozhodnutí vyklizením družstevního bytu
 • Návrh na zápis bytového družstva do obchodního rejstříku
 • Návrh na zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
 • Návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z bytového družstva
 • Oznámení o převodu členských práv a povinností
 • Plná moc pro zastupování na shromáždění vlastníků jednotek
 • Plná moc pro zastupování při zakládání a vzniku družstva
 • Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek
 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Prohlášení vlastníka rozestavěné budovy
 • Přihláška do bytového družstva
 • Rozhodnutí o vyloučení člena bytového družstva
 • Smlouva o budoucí smlouvě o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena bytového družstva
 • Smlouva o darování vlastnictví bytové jednotky
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu s nečlenem družstva
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu se členem bytového družstva
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • Smlouva o převodu družstevní bytové jednotky do vlastnictví člena bytového družstva
 • Smlouva o správě společných částí budovy
 • Smlouva o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky
 • Smlouva o výstavbě
 • Smlouva o zřízení věcného břemene k bytové jednotce
 • Stanovy bytového družstva
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek I. (výbor)
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek II. (pověřený vlastník)
 • Výstraha před vyloučením z bytového družstva pro neplacení nájemného
 • Výstraha před vyloučením z družstva pro porušování dobrých mravů
 • Zápis z ustavující schůze představenstva bytového družstva
 • Zástavní smlouva k bytové jednotce
 • Žaloba na neplatnost rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena
 • Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu družstevní bytové jednotky
 • Žaloba na úhradu dlužného nájemného za družstevní byt
 • Žaloba na určení vlastníka bytové jednotky
 • Žaloba na určení výlučného člena bytového družstva a nájemce družstevního bytu po rozvodu manželství
 • Žaloba na vyklizení družstevního bytu
 • Žaloba na zrušení rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek
 • etc.