Obchodní právo

1. Podnik

 • smlouva o prodeji podniku podle ustanovení § 476 a násl. ObchZ,
 • smlouva o prodeji majetku podniku podle § 27a KV,
 • smlouva o nájmu podniku podle § 488b a násl. ObchZ,
 • smlouva o fúzi,
 • smlouva o převzetí jmění,
 • smlouva o převodu zisku dle ustanovení § 190a ObchZ (uzavřená samostatně bez ovládací smlouvy),
 • smlouva ovládací se závazkem k převodu zisku uzavřená dle § 190b ObchZ,
 • smlouva o převodu obchodního podílu,
 • smlouva o převodu obchodního podílu se závazkem ke splacení navýšení vkladu),
 • odpor proti prodeji podniku (§ 478 odst. 1 ObchZ),
 • odpůrčí žaloba vycházející z § 42a ObčZ,
 • etc.

 

2. Návrhy a žaloby ve věcech obchodní firmy

 • návrh na vydání předběžného opatření před zahájením řízení ve věci samé k ochraně obchodní firmy,
 • žaloba na ochranu práv k obchodní firmě,
 • návrh na vydání předběžného opatření podaný v řízení ve věci samé pro jednání,
 • žaloba na ochranu proti jednání nekalé soutěže,
 • vzájemný návrh s uplatněním nároku z jednání nekalé soutěže,
 • vyjádření k žalobě o ochranu proti jednání nekalé soutěže,
 • žaloba na ochranu proti jednání nekalé soutěže spolu s návrhem na vydání předběžného opatření,
 • etc.
   

3. Obchodní rejstřík

 • návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku na vlastní žádost,
 • návrh na zápis zahraniční fyzické osoby do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis organizační složky podniku zahraniční právnické osoby do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis akciové společnosti založené bez výzvy/s výzvou k upisování akcií do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis změny sídla a rozšíření předmětu podnikání společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis změny společníka a jeho vkladu společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku,
 • návrh na výmaz bývalého jednatele společnosti s ručením omezeným z obchodního rejstříku na jeho návrh,
 • návrh na zápis zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem společníka společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis zrušení akciové společnosti a jeho právního důvodu, zápis vstupu společnosti do likvidace a zápis likvidátora do obchodního rejstříku,
 • návrh na výmaz společnosti s ručením omezeným, zrušené s likvidací, po skončení likvidace z obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku,
 • etc.
   

4. Obchodní společnosti

    Veřejná obchodní společnost
 • návrh na zápis veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku,
 • společenská smlouva o založení k.s.,
 • prohlášení správce vkladů o splacení nepeněžitého vkladu,
 • prohlášení správce vkladů o splacení peněžitých vkladů,
 • prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí do základního kapitálu,
 • doklad o složení základního kapitálu,
 • prohlášení společníka,
 • podpisový vzor společníka,
 • souhlas manželky společníka,
 • nájemní smlouva - sídlo společnosti,
 • prohlášení o souhlasu s umístěním sídla,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • seznam jednání, učiněných před vznikem společnosti jejím jménem,
 • rozhodnutí společníků o zrušení v.o.s. s likvidací,
 • smlouva o převodu obchodního podílu či jeho části,
 • smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu,
 • etc.
  Komanditní společnost
 • návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku,
 • společenská smlouva o založení v.o.s.,
 • prohlášení správce vkladů o splacení nepeněžitého vkladu,
 • prohlášení správce vkladů o splacení peněžitých vkladů,
 • prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí do základního kapitálu,
 • doklad o složení základního kapitálu,
 • prohlášení komplementáře,
 • podpisový vzor komplementáře,
 • souhlas manželky komplementáře,
 • nájemní smlouva - sídlo společnosti,
 • prohlášení o souhlasu s umístěním sídla,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • seznam jednání, učiněných před vznikem společnosti jejím jménem,
 • rozhodnutí společníků o zrušení k.s. s likvidací,
 • smlouva o převodu obchodního podílu či jeho části,
 • smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu,
 • etc.
  Společnost s ručením omezeným
 • návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku,
 • společenská smlouva (zakladatelská listina) o založení s.r.o.,
 • plná moc k založení společnosti s ručením omezeným,
 • prohlášení správce vkladů o splacení nepeněžitého vkladu,
 • prohlášení správce vkladů o splacení peněžitých vkladů,
 • prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí do základního kapitálu,
 • doklad o složení základního kapitálu,
 • prohlášení jednatele,
 • podpisový vzor jednatele,
 • souhlas manželky společníka,
 • nájemní smlouva - sídlo společnosti,
 • prohlášení o souhlasu s umístěním sídla,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • seznam jednání, učiněných před vznikem společnosti jejím jménem,
 • dohoda společníků (usnesení valné hromady) o změně obsahu společenské smlouvy s.r.o.,
 • dohoda společníků (usnesení valné hromady) o zrušení s.r.o. s likvidací,
 • dohoda společníků o ukončení účasti společníka v s.r.o.,
 • usnesení valné hromady o jmenování a odvolání jednatele s.r.o.,
 • plná moc k účasti na valné hromadě společnosti s ručením omezeným,
 • pozvánka na valnou hromadu společníků s.r.o.,
 • prohlášení o převzetí nepeněžitého závazku ve společnosti s ručením omezeným,
 • prohlášení o převzetí peněžitého závazku ve společnosti s ručením omezeným,
 • smlouva o převodu obchodního podílu či jeho části,
 • usnesení valné hromady s.r.o. o schválení převodu obchodního podílu nebo jeho části,
 • smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu,
 • etc.
  Akciová společnost
 • návrh na zápis (tzv. prvozápis) akciové společnosti založené bez výzvy k upisování akcií do obchodního rejstříku,
 • návrh na zápis (tzv. prvozápis) akciové společnosti založené s výzvou k upisování akcií do obchodního rejstříku,
 • zakladatelská smlouva a.s.,
 • stanovy a.s.,
 • plná moc k založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií
 • prohlášení správce vkladů o splacení nepeněžitého vkladu,
 • prohlášení správce vkladů o splacení peněžitých vkladů,
 • prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí do základního kapitálu,
 • doklad o složení základního kapitálu,
 • prohlášení člena představenstva,
 • prohlášení člena dozorčí rady,
 • podpisový vzor člena představenstva,
 • podpisový vzor člena dozorčí rady,
 • nájemní smlouva - sídlo společnosti,
 • prohlášení o souhlasu s umístěním sídla,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • pozvánka na valnou hromadu akcionářů a.s.,
 • seznam jednání, učiněných před vznikem společnosti jejím jménem,
 • usnesení valné hromady o změně stanov a.s.,
 • usnesení valné hromady o zrušení a.s. s likvidací,
 • smlouva o převodu akcií,
 • etc.

 

5. Družstvo

 • návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku,
 • doklad o splacení základního kapitálu,
 • prohlášení o splacení stanové části zapisovaného základního kapitálu družstva,
 • prohlášení statutárního orgánu,
 • přihláška člena do družstva,
 • stanovy družstva,
 • etc.

 

 

6. Žaloby a návrhy ve věcech obchodních společností a družstev

 • návrh na vyloučení společníka z veřejné obchodní společnosti,
 • návrh na vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným,
 • návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva,
 • návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva,
 • návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva o rozdělení likvidačního zůstatku,
 • návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti,
 • návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným,
 • návrh na zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady akciové společnosti,
 • návrh na zrušení společnosti s ručením omezeným,
 • návrh společníka na zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným,
 • návrh společníka na zrušení veřejné obchodní společnosti,
 • žaloba na náhradu škody proti jednateli,
 • žaloba na splacení vkladu proti společníkovi, který je v prodlení se splacením vkladu,
 • žaloba na vrácení neoprávněně vyplaceného podílu na zisku,
 • žaloba na vyplacení podílu na zisku,
 • žaloba na zaplacení vypořádacího podílu,
 • žaloba na zaplacení vypořádacího podílu člena družstva,
 • žaloba o náhradu škody proti členům představenstva družstva,
 • žaloba o náhradu škody proti členům představenstva akciové společnosti,
 • etc.

 

 

7. Obchodní závazkové vztahy

 

 • cestovní šek,
 • kupní smlouva,
 • licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví,
 • odstoupení od smlouvy,
 • ručitelské prohlášení,
 • slib odškodnění,
 • smlouva komisionářská,
 • smlouva mandátní,
 • smlouva o dílo,
 • smlouva o kontrolní činnosti,
 • smlouva o koupi najaté věci,
 • smlouva o nájmu dopravního prostředku,
 • smlouva o nájmu podniku,
 • smlouva o obchodním zastoupení,
 • smlouva o prodeji podniku,
 • smlouva o provozu dopravního prostředku,
 • smlouva o přepravě věci,
 • smlouva o skladování,
 • smlouva o tichém společenství,
 • smlouva o uložení věci,
 • smlouva o úvěru,
 • smlouva o uzavření budoucí smlouvy (kupní, darovací, etc.),
 • smlouva o zprostředkování
 • smlouva zasílatelská
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • ujednání o exkluzivitě a konkurenční doložce,
 • ujednání o fixnosti smlouvy,
 • ujednání o odstupném,
 • ujednání o právu zpětné koupě,
 • ujednání o smluvní pokutě,
 • uznání závazku
 • vytknutí vad a uplatnění nároků z nich plynoucích,
 • záruka za jakost,
 • etc.

 

8. Smlouvy o poskytnutí práv

 • licenční smlouva (patentová a vzorová práva a know-how),
 • žádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví,
 • licenční smlouva č. ...,
 • smlouva o implementaci počítačového programu č. ...,
 • licenční smlouva nakladatelská,
 • dohoda o frančíze,
 • etc.

 

 

9. Leasingové smlouvy

 • smlouva o operativním leasingu uzavřená podle § 630 a násl. ObchZ,
 • smlouva o finančním leasingu uzavřená podle § 269 odst. 2 ObchZ,
 • smlouva o zpětném leasingu uzavřená podle § 269 odst. 2 ObchZ,
 • smlouva o koupi najaté věci uzavřená podle § 489 a násl. ObchZ,
 • etc.
   

10. Veřejný návrh a obchodní veřejná soutěž

 • veřejný návrh na uzavření smlouvy,
 • obchodní veřejná soutěž - podmínky,
 • smlouva o zajištění obchodní veřejné soutěže uzavřená ve smyslu ust. § 281 n. ObchZ,
 • etc.

 

11. Sponzoring

 • sponzorská smlouva,
 • etc.

 

12. Žaloby ze závazkových vztahů

 • odpůrčí žaloba vycházející z § 42a ObčZ,
 • žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy,
 • žaloba na slevu z ceny díla,
 • žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla,
 • žaloba na uložení povinnosti zaplatit provizi ze zprostředkovatelské smlouvy,
 • žaloba na vrácení vkladu tichého společníka po zániku jeho účasti,
 • žaloba na zrušení závazků ze smlouvy o tichém společenství,
 • žaloba na zvýšení ceny za dílo,
 • žaloba o náhradu škody (z důvodu prodlení s provedením díla),
 • žaloba o náhradu škody při náhradním prodeji,
 • žaloba o náhradu škody za nesplnění závazku proti zasílateli,
 • žaloba o náhradu škody za poškození přepravované zásilky podaná proti dopravci,
 • žaloba o náhradu škody způsobené povinností ze závazkového vztahu - kupní smlouvy,
 • žaloba o náhradu ušlého zisku (z důvodu prodlení s provedením díla),
 • žaloba o odstranění vad dodáním chybějícího zboží,
 • žaloba o zaplacení ceny díla,
 • žaloba o zaplacení kupní ceny,
 • žaloba o zaplacení smluvní pokuty z kupní ceny,
 • žaloba o zaplacení smluvní pokuty ze smlouvy o dílo,
 • žaloba o zaplacení úplaty ze smlouvy mandátní,
 • žaloba o zaplacení zbytku ceny části podniku,
 • žaloba o zaplacení ze smlouvy komisionářské,
 • etc.

 

13. Žaloby z bezdůvodného obohacení

 • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (plnění bez právního důvodu),
 • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (plnění z neplatného právního úkonu),
 • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení z neplatné (zrušené) smlouvy,
 • žaloba o vydání bezdůvodného obohacení (plnění z právního důvodu, který dodatečně odpadl),
 • žaloba o vydání bezdůvodného obohacení (plnění za toho, kdo měl po právu povinnost plnit sám),
 • žaloby z bezdůvodného obohacení,
 • etc.

 

14. Žaloby ve věcech bankovních obchodů

 • žaloba o náhradu škody vzniklé nesprávným provedením platebního příkazu,
 • žaloba o náhradu škody vzniklé ztrátou dokumentů předaných k inkasu,
 • žaloba o plnění podle bankovní záruky,
 • žaloba o vyrovnání debetního (záporného) zůstatku běžného účtu,
 • etc.

 

15. Žaloby ve věcech bankovních úvěrů

 • žaloba o splacení kontokorentního úvěru,
 • žaloba o splacení úvěru,
 • etc.